• კოლხეთის ეროვნული პარკი
Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში პირველკლასელთა კვებით უზრუნველყოფის პროგრამის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი 2024-2027 წლები.

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული პროგრამების/ქვეპროგრამების, მათი მოსალოდნელი შედეგებისა და შესრულების შეფასების ინდიკატორები.

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტი.

Posted in _სიახლეები

წარჩინებულ მოსწავლეებს კომპიუტერები გადაეცა

  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საჯარო სკოლების 26 წარჩინებულ მოსწავლეს, რომელთაც უმაღლესი შეფასებით დაძლიეს საბაზო საფეხური, საქართველოს…

Posted in _სიახლეები

განცხადება

   

Posted in სამართლებრივი აქტების პროექტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მდგრადი ენერგეტიკისა და კლიმატის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ.

Posted in საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2023 წლის 17 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგის პროექტი