28 აპრილის საკრებულოს სხდომა

✅დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. სხდომას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი და საკითხის მომხსენებლები ესწრებოდნენ.
🇺🇦საკრებულოს სხდომაზე წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს უკრაინაში გარდაცვლილთა ხსოვნას.
✅საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი 18 ძირითადი საკითხისგან შედგებოდა: 1. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის – განათლების ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 29 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.“ http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10150; 2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის და სამშენებლო სამართალდარღვევის საქმის ადმინისტრაციული წარმოებისას გამოსაყენებელი დოკუმენტების ფორმებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესის დამტკიცების შესახებ“. http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10181; 3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 25 ნოემბრის N26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10210; 4. „სსიპ ქალაქ ლანჩხუთის N3 საჯარო სკოლისთვის, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის მებრძოლი, ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენოსანი ვაჟა თოდუას სახელის მინიჭებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ“. http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10269; 5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10534.
✅6 საკითხთან დაკავშირებით დაწყებულია საჯარო ადმინისტრაციული წარმოება და საკრებულომ წარმოების პროცესში იმსჯელა ამ საკითხებთან დაკავშირებით: 1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლების შემოღების, გადახდის ინსტრუქციის, დაგვა დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 31 ივლისის N34 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10281; 2. „მშენებლობის (გარდა განსაკუთრებული მნიშვნელობის რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) სანებართვო მოსაკრებლის შემოღების და სანებართვო მოსაკრებლის გადახდის ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ”. http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10281; 3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში (გარდა სოფელ მალთაყვიდან მდინარე სეფისწყალამდე შავი ზღვის ნაპირიდან 500 მეტრის რადიუსში არსებულ დასახლებებში და დასახლებათა შორის არეალებში მოქცეული ტერიტორიისა) II კლასის ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლების, მათი ფუნქციონირებისათვის განკუთვნილი II კლასის დამხმარე ხასიათის შენობა-ნაგებობებისთვის და II კლასის ღობეების მშენებლობისათვის (რეკოსტრუქციისათვის) მშენებლობის დეტალური შეტყობინების დადგენის შესახებ“. http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10278; 4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ“. http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10470; 5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. http://lanchkhuti.gov.ge/?p=9967; 6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობის (პროგრამული კოდით 02 11) პროგრამის განხორციელების შესახებ“. http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10528 საკრებულომ ✅სხდომაზე დაამტკიცა 6 განკარგულება: 1. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ”. http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10360; 2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“. http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10383; 3. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის“ (ს/ნ 233731478) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“. http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10396; 4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2022 წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“. http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10386; 5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ღონისძიებათა 2022-2023 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“. http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10518; 6. „გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებისაგან (GIZ) გრანტის მიღებაზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“. http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10528
✅საკრებულოს სხდომაზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში მოსმინეს, რომელიც დეპუტატებს მუნიციპალიტეტის მერმა, ალექსანდრე სარიშვილმა გააცნო. http://lanchkhuti.gov.ge/?p=10113
🎙️მერის განმარტებით: „მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის წლიური პარამეტრებით: შემოსულობები მიღებულია 23103250 ლარი, პროგნოზით გათვალისწინებულზე 854948 ლარით მეტი, გეგმა შესრულდა 103,8%-ით, მათ შორის: გადასახადები შესრულებულია 106,2%-ით, ნაცვლად პროგნოზით გათვალისწინებული 9211100 ლარისა, შემოსულია 9778504 ლარი. სხვა შემოსავლები შესრულებულია 110,9 %-ით, პროგნოზით გათვალისწინებულ 3035740 ლარისა, შემოსულია 3365295 ლარი.“
✅დეპუტატებმა გასული წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში დადებითად შეაფასეს.
➡️ძირითადი საკითხების დასრულების შემდეგ საკრებულოს წევრებმა დასვეს მუნიციპალიტეტის წინაშე არსებული სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხები.
Share:

კომენტარის დატოვება