განკარგულება N21 (28.04.2022 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის“ (ს/ნ 233731478) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankarguleba_21_20220428
Share:

კომენტარის დატოვება