“ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის “სპორტული ცენტრის” რეორგანიზაციაზე და ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის “საფეხბურთო სკოლის” დაფუძნებაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20190322
Share: