განკარგულება №3 – ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“

gankarguleba_3_20190125
Share: