ბიურომ დღის წესრიგზე იმსჯელა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა. ბიუროს წევრებმა 31 მაისის სხდომის დღის წესრიგი შემდეგი საკითხებით დაამტკიცა:

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გამოკლებული წევრის ადგილმონაცვლის ვენე კვირკველიას უფლებამოსილების ცნობის შესახებ“ ;

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის N15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ;

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების და მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის დაფინანსებით მოქმედი კერძო სამართლის იურიდიული პირების საქმიანობასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამოქვეყნების წესის, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მიერ გაცემული საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის გადახდის წესისა და საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე განცხადების ნიმუშის დამტკიცების თაობაზე“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 29 დეკემბრის N49 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“ ;

„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის N61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ ;

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სსიპ ,,ვეტერანების სახელმწიფო სამსახურისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე  მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“.

ბიურომ მოისმინა და ცნობად მიიღო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის, სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახურის მიერ 2018 წელს გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიში.

#გურია2019 #ლანჩხუთი2019 #ბიუროსსხდომა

Share:

კომენტარის დატოვება