განცხადება

 

 

„ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოს უზრუნველყოფის ხელშეწყობის მიზნით, საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო თანხა აკეთის, აცანის, შუხუთისა და ნიგოითის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ამბულატორიისთვის განკუთვნილი შენობების სარეაბილიტაციოდ.

შემსრულებელი შეირჩევა ბაზრის კვლევის შედეგების მიხედვით.

დაინტერესებულ სამშენებლო ორგანიზაციებს, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შეუძლიათ შესაბამისი განცხადებით მიმართონ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას.

განცხადებას უნდა ერთვოდეს:

  1. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.
  2. გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტები; შენობების მშენებლობა, რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქციის სამუშაოების სფეროში არანაკლებ 50 000 (ორმოცდაათიათასი) ლარისა. (ხელშეკრულებები და მათი შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტები: მიღება-ჩაბარების აქტები, ფორმა №2-ები)
  3. ელექტრონული ფოსტა.
  4. ტელეფონის ნომერი.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში განცხადებების მიღების ვადაა მიმდინარე წლის 30 მაისიდან 5 ივნისის 18:00 სთ.მდე.

აქვე აღვნიშნავთ, რომ თუ პრეტენდენტი არ წარმოადგენს  გამოცდილების დამადასტურებელ დოკუმენტებს განაცხადი არ განიხილება.

Share:

კომენტარის დატოვება