,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლების მიმღების ინდ. მეწარმე ლევან ჩხაიძის მიერ, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან განთვისუფლებაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20190820
Share:

კომენტარის დატოვება