ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი დამტკიცდა

დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა  გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი და 2020 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი საკრებულოს მუნიციპალიტეტის მერმა ალექსანდრე სარიშვილმა წარუდგინა. მისი თქმით, მუნიციპალიტეტის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და პრიორიტეტები უცვლელია, რაც შემდეგნაირად ჩამოყალიბდა:

  •  ინფრასტრუქტურის განვითარება;
  • დასუფთავება და გარემოს დაცვა;
  • განათლება;
  • კულტურა, ახალგაზრდობა და სპორტი;
  • მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა;
  • მმართველობა და საერთო დანიშნულების ხარჯები.

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტი  10,817.3 ლარით განისაზღვრა.  მუნიციპალიტეტის მერის განცხადებით,  საკრებულოს შენიშვნები და რეკომენდაციები მუნიციპალიტეტის 2020 წლის მთავარ საფინანსო დოკუმენტში მაქსიმალურად აისახა.  საკრებულომ წარმოდგენილ ბიუჯეტის პროექტს მხარი დაუჭირა.

დამტკიცდა განკარგულება  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის  სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ .  საკრებულოს სამუშაო გრაფიკი დეტალურად გაწერილია თითოეული თვის მიხედვით, რაც ორიენტირებული იქნება შეძლებისდაგვარად მოქალაქეების მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე და მათ აქტიურ მონაწილეობაზე თვითმმართველობის განხორციელების პროცესში.

საკრებულომ დაამტკიცა განკარგულება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერისთვის გრანტის მიღებაზე თანხმობის მიცემის შესახებ”. საქართველოში გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) საგრანტო პროექტის ფარგლებში, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის პროექტი „ტურისტული მარშუტები ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საშუალომთიანი თემების ეკონომიკური გაძლიერებისთვის“, გრანტის მფლობელი გახდა.  პროექტის მთლიანი ბიუჯეტი 67039.6 ლარს შეადგენს, რაშიც მუნიციპალიტეტის დასაფინანსებელია 7150 ლარი. გრანტი კი  5988,96 ლარს შეადგენს.

საკრებულომ დაამტკიცა  განკარგულება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობისა და მომსახურების ცენტრი“-სთვის და შპს ,,ლანჩხუთი“- სთვის საკუთრებაში გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“.

დღის წესრიგით განსაზღვრულ დანარჩენ საკითხზე  ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო.

Share:

კომენტარის დატოვება