ბიურომ მიმდინარე საკითხები განიხილა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიურომ, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ვლადიმერ ნანაძე უძღვებოდა,  საკრებულოს მორიგი სხდომის დღის წესრიგი დაამტკიცა.

ბიურომ  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ იმსჯელა.  კომისიების და ფრაქციების განხილვისა და დასკვნის წარმოდგენის შემდეგ, ნორმატიული აქტის მიღებაზე საკრებულო იმსჯელებს.

ბიურომ ასევე განკარგულების პროექტი „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ“  განიხილა. მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის უფროსმა თამარ ფირცხალაიშვილმა  აღნიშნა, რომ განხორციელდება 17 სოც. პროგრამა. პროგრამებში  შესულია  ცვლილება, გაზრდილია, როგორც ბენეფიციარების ოდენობა ზოგიერთ პროგრამაში,  ასევე  დაფინანსებაც.

ბიურომ  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტით განსაზღვრული – განათლების ხელშეწყობის; კულტურის ღონისძიებების; სპორტული ღონისძიებების და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამების დამტკიცების შესახებ და მათი  დაფინანსების წესის შესახებ იმსჯელა.

ბიურომ მორიგი სხდომის დღის წესრიგში შეიტანა  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”.

ბიუროს გადაწყვეტილებით საკრებულო იმსჯელებს ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სარგებლობაში არსებული მოძრავი ქონების, ა(ა)იპ „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრი“-სთვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“;

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სსიპ ,,ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური“-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”;

,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების, სსიპ იუსტიციის სახლისთვის, პირდაპირი განკარგვის წესით, უსასყიდლოდ, უვადოდ სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ .

საკრებულო ასევე განიხილავს ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის შექმნის და კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N97 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”.

საკრებულო ასევე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოებას დაიწყებს დადგენილებებში შესატანი ცვლილებების თაობაზე,  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ;   „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“.

ბიუროს გადაწყვეტილებით ასევე საკრებულო  „ადგილობრივი (ქონების) გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ“ და  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ“    საჯარო ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს.

ბიუროს გადაწყვეტილებით, საკრებულოს მორიგი სხდომის თარიღად 2020 წლის 24 იანვარი 11.00 საათი განისაზღვრა.

Share:

კომენტარის დატოვება