საკრებულომ გასვლითი სხდომა გამართა

დღეს,  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  გასვლითი სხდომა ლანჩხუთის კულტურის სახლში  გაიმართა.  სხდომას საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.

„ვითვალისწინებთ რეკომენდაციებს, რომ   კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით,   მაქსიმალურად უსაფრთხო ზომების გათვალისწინებით მივიღოთ საჭირო გადაწყვეტილებები, რაც საკრებულოს უფლებამოსილებას განეკუთვნება”, აღნიშნა საკრებულოს თავმჯდომარემ.

ბესიკ ტაბიძემ მადლობა გადაუხადა  მთავრობას ეფექტურად მუშაობისთვის, ექიმებს, პოლიციას,  ჯარს და  ყველა იმ უწყებას,  რომლებიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ   მოქალაქეების ჯანმრთელობისა და  უსაფრთხოებისთვის.

საკრებულოს სხდომას მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი და საკითხის მომხსენებლები ესწრებოდნენ.  საკრებულომ  დღის წესრიგით  განსაზღვრულ საკითხებზე მიიღო გადაწყვეტილებები:

საკრებულომ დაამტკიცა  2020 წლის 24 იანვრის N1 დადგენილებაში ცვლილება „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“.  ცვლილების თანახმად,  „მძიმე საცხოვრებელ პირობებში, უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის დახმარების პროგრამის“ და „ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამის“ ფარგლებში ბენეფიციართა შერჩევის მიზნით შესაქმნელი კომისიების შემადგენლობიდან ამოღებული იქნა მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის უფროსი მამუკა ვადაჭკორია.

საკრებულომ მერს მისცა თანხმობა,  „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღების-ვერა გაბელაიას, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლებაზე.

საკრებულოს გადაწყვეტილებით,  ცვლილება შევიდა 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში.   მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხასა და  ქონების პრივატიზაციის გეგმას  განკარგვის მიზნით ახალი ობიექტები დაემატა. კერძოდ:

  • შუხუთი, შენობა-ნაგებობა (ს/კ 27.05.44.009);
  • ქ.ლანჩხუთი, კვირკველიას ქუჩაზე მიმდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 27.06.51.323);
  • ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქუჩის მიმდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 27.06.51.334) და ქ.ლანჩხუთი, ჟორდანიას ქუჩის მიმდებარე არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ 27.06.51.333

საკრებულომ  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით 2020 წელს დასაფინანსებელი პროექტების ნუსხის დამტკიცებას მხარი დაუჭირა. პროგრამის ფარგლებში  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს 748 000 ლარი გამოეყო, რომელიც  ადმინისტრაციული ერთეულების სოფლებში გარე განათების მოწყობას,  სასოფლო გზების მოხრეშვას,  წყლის სისტემის რეაბილიტაციას,  (სათავე ნაგებობის აღდგენა, წყლის რეზერვუარის შეძენა, წყლის მაგისტრალის და მაგისტრალის დაზიანებული   მონაკვეთების შეცვლა-აღდგენა), მინი სტადიონის, მოსაცდელის მოწყობას,  სანიაღვრე არხების გაწმენდას და   სასაფლაოსთან მისასვლელი გზის რეაბილიტაციას მოხმარდება.

საკრებულომ მოიწონა 2020 წელს რეგიონული განვითარების ფონდის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები , რომლის ჯამი 5 500 000 ლარია. აღნიშნული თანხიდან ღრმაღელე- ორმეთი- ომფარეთის გზის რეაბილიტაციის სამუშაოებზე 3 000 000 ლარი, ხოლო სუფსა-წყალწმინდის შემოვლითი გზის რეაბილიტაციისთვის 2 500 000 ლარი მიიმართება.

საკრებულომ საჯარო-ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო  2020 წლის ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებზე. მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით ბიუჯეტში შემდეგი ცვლილებების შეტანა იგეგმება:

საქართველოს მთავრობის განკარგულებებით, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო დაფინანსება სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელების მიზნით, კერძოდ: სტიქიის სალიკვიდაციო სამუშაოების განსახორციელებლად -1800000 ლარი, რომელიც მიიმართა 2019 წლის დაწყებული პროექტების დასასრულებლად, კერძოდ ხიდების რეაბილიტაციაზე- 1462502 ლარი, ხოლო  ნაპირსამაგრი სამუშაოების მოწყობაზე 337498 ლარი. სკოლების რეაბილიტაცისთვის – 520000 ლარი,  სოფლის მხარდაჭერის პროგრამების განხორციელების მინიზთ -748000 ლარი. გაეროს განვითარების პროგრამის-რეგიონული ადგილობრივი განვითარების ინიციატივების ხელშეწყობის  ფარგლებში,  ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტს გამოეყო გრანტი 309890 ლარი, რომლითაც  დაფინანსდება ორი პროექტი. გრიგოლეთის განაშენიანების გეგმის შემუშავებისათვის  დაიხარჯება 250000 ლარი.  ტურისტული მარშუტების ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საშუალომთიანი თემების ეკონომიკური გაძლიერებისათვის 67040 ლარი. მათ შორის გრანტით ფინანსდება 59890 ლარი, ხოლო მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსება შეადგენს 7150 ლარს.  ვრცლად ცვლილებების შესახებ იხილეთ  დადგენილების პროექტი: https://bit.ly/2QObCXY

საჯარო- ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო ასევე „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.

მომხსენებლის განმარტებით, „საჯარო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონში შესული ცვლილების შესაბამისად,   მერის წარმომადგენელი და მუნიციპალიტეტში შემავალ ადმინისტრაციულ ერთეულში დასაქმებული სხვა პირი, რომელიც ამ კანონის ამოქმედების დროისთვის საჯარო მოხელეები ან შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები არიან, ამ კანონის ამოქმედებისთანავე ჩაითვალონ ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირებად.

სხდომის პირდაპირი ტრანსლაციის ჩანაწერი იხილეთ: https://bit.ly/2yanLA9

 

Share:

კომენტარის დატოვება