“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების „ა(ა)იპ გამარჯვებულ ქალთა კლუბი“-სთვის (ს/კ 404875890) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ “

gankargulebis_proeqti_20200513
Share:

კომენტარის დატოვება