დადგენილება №19 (27.10.2020 წელი) – „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

dadgenileba_19_20201027
Share:

კომენტარის დატოვება