,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით-უზუფრუქტის ფორმით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ “

gankargulebis_proeqti_20201125
Share:

კომენტარის დატოვება