დადგენილება N4 (26.02.2021 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ”

dadgenileba_4_20210226
Share:

კომენტარის დატოვება