დადგენილება N10 (01.04.2021 წელი) -„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სოციალური და ჯანდაცვის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 20 აგვისტოს N14 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

dadgenileba_10_20210401
Share:

კომენტარის დატოვება