ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2019 წლისთვის სოციალური დაცვის 16 პროგრამა ხორციელდება

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2019 წლისთვის ხორციელდება 16 სოციალური დაცვის პროგრამა, რომელიც სრულად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ფინანსდება.

ეს პროგრამებია:

 1. მზრუნველობა მოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა – პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დღეში ერთჯერად  კვებას. აღნიშნული პროგრამით სარგებლობს ქალაქის ადმისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები 60 და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები 38 ბენეფიციარი – პროგრამის ბიუჯეტია 90 ათასი ლარი.
 2. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა – პროგრამით სარგებლობენ ხანძრისა და მეწყერისაგან დაზარალებული, საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახები, ასევე გათვალისწინებულია ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფა; ბენეფიციარებზე  ბინის ქირის გადახდა თვეში მაქსიმუმ 100 ლარს ითვალისწინებს; პროგრამის ბიუჯეტია 67 ათასი ლარი;
 3. მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა – პროგრამის მიზანია სოფლებში მცხოვრები იოანე ნათლისმცემლის სახელობის სასულიერო გიმნაზიის მოსწავლეების ტრანსპორტირება; პროგრამის ბიუჯეტია 7 100 ლარი;
 4. ცენტრ „იავნანას“ თანადაფინანსების პროგრამა – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სოციალური რეაბილიტაციისა ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაფუძნდა ბავშვთა სარეაბილიტაციო ცენტრი (არასამთავრობო ორგანიზაცია) „იავნანა“. ცენტრს ნაწილობრივ, ვაუჩერული პრინციპით აფინანსებს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო, ხოლო აღნიშნული მუნიციპალური პროგრამით ფინანსდება ცენტრის კომუნალური გადასახადები და სხვა საჭირო საგნები; – პროგრამა გათვლილია ცენტრის 24 აღსაზრდელზე და მისი ბიუჯეტი შეადგენს 12 ათას ლარს; – შენიშვნა: ოჯახის სარეიტინგო ქულა უნდა იყოს 65 ათასზე ნაკლები;
 5. იძულებით გადაადგილებულ პირთა დახმარების პროგრამა – პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული დევნილთა ოჯახებისთვის ერთჯერადად,  საშეშე მერქნის შესაძენი თანხის პირად ანგარიშზე ჩარიცხვა 200 (ორასი) ლარის ოდენობით. მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია 61 დევნილი ოჯახი; – პროგრამის ბიუჯეტია 12 200 ლარი;
 6. სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამა – ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარებს, რომლებსაც ესაჭიროებათ ოპერაციული ჩარევა, რომელსაც არ აფინანსებს სადაზღვევო ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი ღირებულების 50%, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა.

ასევე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბენეფიციარებისათვის, რომლებსაც ესაჭიროებათ გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალურ-ამბულატორიული  მომსახურება და ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული კვლევები, მათ შორის  “C” ჰეპატიტით დაავადებული მოქალაქეებისთვის დიაგნოსტიკური კვლევების ჩასატარებლად, მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის, სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება  50%-ით, კონსერვატიული მკურნალობა -სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება 50%, მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა.

ასევე შეჭირვებული მოქალაქეების გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების  სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება 50%-ით, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. პროგრამით ისარგებლებენ 0-დან 150 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები.

“C” ჰეპატიტის კვლევებზე ომის ვეტერანები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის წარმოდგენისაგან.

შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო ოპერაციების, სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო კვლევების თანადაფინანსება, ასევე არაპროგრამული რეფერალური მომსახურება, უნაღდო ანგარიშსწორებით (ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 400 ლარისა), რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში, მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია, განხორციელდეს სარეიტინგო ქულის წარმოდგენის გარეშე, ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლისა და საკრებულოს წევრის შუამდგომლობის საფუძველზე – პროგრამის ბიუჯეტია 70 ათასი ლარი;

 1. მძიმე საცხოვრებელ პირობებში უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი  დახმარების პროგრამა –
 2. ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა – პროგრამა ითვალისწინებს თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას ჰემოდიალიზის ჩასატარებლად – პროგრამის ბიუჯეტია 39 800 ლარი;
 3. ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა – პროგრამა ითვალისწინებს ომის გარდაცვლილი მონაწილის ოჯახისათვის სარიტუალო მომსახურებისთვის ფინანსური დახმარება 250 (ორას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით. მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეებისთვის ყოველ 9 მაისს ერთჯერადად 300 ლარის ოდენობით თანხის გადაცემა. ასევე მათთვის გათვალისწინებულია ყოველთვიური დახმარება 50 ლარის ოდენობით. ომში დაღუპული მეომრების დედებისთვის 3 მარტს, დედის დღესთან დაკავშირებით,  გათვალისწინებულია ფულადი დახმარების გაწევა (თითოეულს 200 ლარის ოდენობით). საქართველოს  ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილე ვეტერანების შეჭირვებული ოჯახებისთვის (რომელთა სარეიტინგო  ქულა არ აღემატება 130 000) ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით თანხის ანგარიშზე ჩარიცხვა. ხოლო ომის შედეგად შშმ სტატუსის მქონე ვეტერანებისათვის ყოველთვიური დახმარების გაწევა 100 ლარით.  – პროგრამის ბიუჯეტია 53 ათასი ლარი;
 4. ლანჩხუთის რეგიონული ორგანიზაციის, „გამარჯვებულ ქალთა კლუბის“ სარეაბილიტაციო თანადაფინანსების პროგრამა, ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის – პროგრამის მიზანია ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ნაადრევ ეტაპზე კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების მხარდაჭერას მათი შემდგომი რეაბილიტაციის მიზნით. პროგრამა ითვალისწინებს კლუბის წევრი ქალბატონებისათვის სამედიცინო კვლევებს, სარეაბილიტაციო ვარჯიშებისა და ფსიქოლოგიურ ტრენინგებს, მონაწილეობას სხვადასხვა კულტურულ ღონისძიებაში – პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენს 36 ათას ლარს;
 5. ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარების პროგრამა – პროგრამის მიზანია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების  ერთჯერადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით – პროგრამის ბიუჯეტია 2 ათასი ლარი;
 6. უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამა – პროგრამა ითვალისწინებს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურებას. სარიტუალო მომსახურებისთვის გაიცემა ერთჯერადად 250 ორასორმოცდაათი ლარი – პროგრამის ბიუჯეტია 2 500 ლარი;
 7. მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამა – დახმარებას წლის განმავლობაში, ერთჯერადად, მედიკამენტების შესაძენად მიიღებენ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ის ბენეფიციარები, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა  65001-დან 150 000-მდეა. გასაცემი თანხის ოდენობაა არაუმეტეს 150 ლარისა. ასევე, ონკოდაავადებულები მედიკამენტების შესაძენად – არაუმეტეს 300 ლარისა;  შშმ პირები  არაუმეტეს 150 ლარისა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები – არაუმეტეს 150 ლარისა.  ომის ვეტერანები თავისუფლდებიან სარეტინგო ქულის წარმოდგენისაგან. თანხა ჩაირიცხება შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე. პროგრამის ბიუჯეტია 60 ათასი ლარი;
 8. შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამა – პროგრამით სარგებლობენ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარები რომლებიც საჭიროებენ სარეაბილიტაციო კურსს. აღნიშნული კურსი ფინანსდება სწორედ სოციალური პროგრამიდან, ასევე ფინანსდება თანმხლები პირის ხარჯები. დახმარების თანხა, რომელიც დღიურად 35 (ოცდათხუთმეტი) ლარს შეადგენს ბენეფიციარზე და 35 ლარს – თანმხლებ პირზე, ჩაირიცხება შესაბამისი დაწესებულების ანგარიშზე- პროგრამის ბიუჯეტია 10 ათასი ლარი;
 9. ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარების პროგრამა – პროგრამის მიზანია საჭიროებიდან გამომდინარე, ერთჯერადი ფულადი დახმარების გაწევა, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მინდობით აღზრდაში მყოფი ბავშვებისთვის. პროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური სამინისტროს გურიის სამხარეო ცენტრის ლანჩხუთის რაიონული განყოფილების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ახალგაზრდების საჭიროებების გათვალიწინებით. ამავე პროგრამის ფარგლებში  გათვალიწინებულია ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. ასევე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირებს  და მარტოხელა  შეჭირვებულ მოხუცებს რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 001-ს საშეშე მერქნის შესაძენად გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 150 ლარის ოდენობით; სადღესასწაულო  და ღირშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით საკვები პროდუქტებისა და ტკბილეულის შეძენა, სოციალურად დაუცველი უმწეო ოჯახებისათვის; მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და 100(ასი) და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულებისათვის – პროგრამის ბიუჯეტი შეადგენს 13 500 ლარს;
 10. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარების პროგრამა – მრავალშვილიანი ოჯახები, რომლებსაც ჰყავთ 18 წლამდე ასაკის ოთხი და მეტი შვილი და არ არის სოციალური შემწეობის მიმღები, პროგრამის ფარგლებში თითოეულ ბავშვზე მიიღებს ყოველთვიურ ფინანსურ დახმარებას 25 ლარის ოდენობით – პროგრამის ბიუჯეტია 34 500 ლარი.
Share: