სკოლამდელი განათლების სერვისი

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ფუნქციონირებს ა.(ა).იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრი, რომლის დაქვემდებარებაში არის 21 საბავშვო ბაღი, 416 თანამშრომელი და 1200 აღმზრდელი.
ცენტრი თავის საქმიანობას წარმართავს „ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის და განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად.
ა.(ა).ი.პ. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის ცენტრის“ ბიუჯეტი 2018 წელს 2 200 000 ლარს შეადგენდა. მიმდინარე წელს კი 2 500 000 ლარამდე გაიზარდა. აქედან სახელფასო ფონდია 1349942 ლარი, ბავშვთა კვებაზე გამოყოფილია 332 934 ლარი.
ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად, რომელიც ითვალიწინებს კვების თანამედროვე სტანდარტებისა და რეგულაციების დანერგვას, ბაღები ახალ მენიუზე იქნა გადაყვნილი.
ყველა საბავშვო ბაღში მოწესრიგდა კვების ბლოკი, შეძენილი იქნა ავეჯი, სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებები, საოფისე ტექნიკა, სათამაშოები.
მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებში სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესი მიმდინარეობს ადრეული და სკოლამდელი აღზრდისა დგანათლების სახელმწიფო სტანდარტის შესაბამისად. ფუნქციონირებს სასკოლო მზაობის ჯგუფები. ხორციელდება სტანდარტის შესრულების მონიტორინგი.
განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ განსაზღვრულ ვადებში დაიწყო საბავშვო ბაღების მეთოდისტების გადამზადება. აღმზრდელთა პროფესიული განვითარების მიზნით დაფინანსდა სასკოლო მზაობის ჯგუფების აღმზრდელთა ტრენინგი.
მიმდინარე წელს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში დაიწყება სამი ახალი ბაღის მშენებლობა. ესენია: აცანა, სუფსა და ხაჯალიის საბავშვო ბაღები.

2024 წლის 11 მარტს  სუფსასა და ხაჯალიაში, საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფინანსებით, 100-100 ბავშვზე გათვლილი საბავშვო ბაღები გაიხსნა.