დოკუმენტების არქივი

დოკუმენტის სახელიწელიდოკუმენტის ტიპილინკი
მუნიციპალიტეტის 2018 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ 2017საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
2018 წლის აგვისტო ააიპ უფასო სასადილო მზრუნველობათმოკლებულთათვის ს.ნ. 233730772 ლიკვიდაციაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 1 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის 61 დადგენილება ში ცვლილების სჰეტანის თაობაზე . 25.01.2019 წელი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 10 2018 წლის 26 იანვარი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა განათლების კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სჰემადგენლობის დამტკიცება 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 100 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ 19 .12.2018 წელი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 101 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 -2022 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ 25.12.2018 წელი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 102 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 25.12.2018 წელი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 105 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული ტანასწორობის საბჭოს 2019 -2020 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ 25.12.2018 წელი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 11 2018 წლის 26 იანვარიადგილობრივი ქონების გადასახადისა და მისი განაკვეთების შესახებ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დასტყების თაობაზე 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 12 018 წლის 11იანვარი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ - 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 12 2018 წლის 26 იანვარი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუტრებასი არსებული უზრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის სტესიტსარგებლობის უფლებიტუსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 13 2018 წლის 26 იანვარი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 14 2018 წლის 26 იანვარიარასამეწარმეო9 არაკომერციული0იურიდიული პირის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დასტესებულებატა გაერტიანების რეორგანიზაციაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 15 2018 წლის 26 იანვარიარასამეწარმეოარაკომერციულიიურიდიული პირის ლანჩხუთი-სერვისისა და არასამეწარმეო იურიდიულ პირის ლანჩხუთი-ტექ სერვისის რეორგანიზაციაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 18 2018 წლის 26 იანვარიარასამესტარმეოარაკომერციულიიურიდიული პირის ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო-სამუსიკო სკოლატა გაერტიანებადაფუძნებაზე მერისთვის თანხმობის მიცეცემის შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 19 2018 წლის 26იანვარი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 2 2018 წლის 11 იანვარი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის სოციალურ-კულტურულ რონისდზიებატა პროგრამების დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 20 2018 წლის 9 თებერვალი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 21 2018 წლის 9 თებერვალი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 22 2018 წლის 23თებერვალი ლანჩხუთის მუნიცპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის დამტკიცება 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 23 2018 წლის 23 თებერვალი ლანჩხუთის მუნიცპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 24 2018 წლის 23 თებერვალი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრეულოს სოციალურ საკითხთა განათლების კულტურისა და ახალგაზრდა საქმეთა კომისიის სჰემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 25 27.02.2018 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სჰემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 26 2018 წლის 23 თებერვალი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო საპროცედურო იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულება 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 30 2018 წლის 23 თებერვალი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისმართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის დებულების დამტკიცება 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 27 2018 წლის 23 თებერვალი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულება 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 28 2018 წლის 23 თებერვალიანცჰხუტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულება 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 3 2018 წლის 11 იანვარი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 31 2018 წლის 23 თებერვალი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების აუდიტორიული სემოწმების ჩატარების შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 32 2018 წლის 13 თებერვალი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული დზირიტადი ქონების გასხვისებაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 34 2018 წლის 23 თებერვალი ლანჩხუთის მუნიცპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 35 2018 წლის 15 მარტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 36 შპს ქალთა საფეხბურტო კლუბ ლანჩხუთის ლანჩხუთიი-ს დაფუძნებაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 2018 წლის 30 მარტი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 37 სსიპ ლანჩხუთის მუნიცპალიტეტის სოფელ ქვემო აკეტის საჯარო სკოლისათვის გია ტრაპაიდზის სახელის მინიწებაზე თანხმობის გაცემის შესახებ 2018 წლის 30 მარტი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 38 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში გადცემის შესახებ 2018 წლის 30 მარტი0 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 39 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 30 მარტი 2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 4 2018 წლის 11 იანვარი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 40 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ 2018 30 მარტი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 41 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სეზრუდული სჰესადზლებლობლის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 30 მარტი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 42 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2018 სტელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ 2018 წლის 30 მარტი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 43 ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საფეხბურტო კლუბ ლანჩხუთის გურია-სათვის ქონების სარგებლობის უფლებიტ გადაცემაზე2018 წლის 30 მარტი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 44 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 45 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში ს დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 27 აპრილი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 46 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო საპროცედურო იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის თავჯდომარის არცჰევის შესახებ 2018 წლის 27 აპრილი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 47 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო საპროცედურო იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის სჰემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 27 აპრილი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 48 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომით ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის გაზრდაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 2018 წლის 27 აპრილი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 49 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის დამტკიცების შესახებ 27აპრილი 2018 წელი2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 5 2018 წლის 11 იანვარი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის დამტკიცება 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 5 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ საკრებულოს 2014 წლის 15 აგვისტოს 20 დადგენილება ში ცვლილების სჰეტანის თაობაზე 30.01.2019 წელი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 50 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 27 აპრილი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 51 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების გადახდის ინსტრუქცია დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 27 აპრილი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 52 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 27 აპრილი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 53 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის სტოდების შემოღებისა და მინიწების წესის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 27 აპრილი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 54 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ელექტრონული საქმისტარმოების წესის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 27 აპრილი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 55 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტსი 2018 სელს განხორციელებული ინფრასტრუქტურული პროექტი ს მოწონების შესახებ 2018 წლის 31 მაისი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 56 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 31 მაისი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 57 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 31 მაისი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 58 2018 წლის 28ივნისი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ააიპ სკოლამდელინსაგანმანატლებლო-საარმზრდელო ცენტრისათვის პირდაპირი განკარგვის სტესი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 59 ააიპ ლანჩხუთის კულტურის დაწესებულებატა გაერტიანებისთვის პირდაპირი განკარგვის წესის შესახებ 2018 წლის 28 ივნისი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 6 2018 წლის 18 იანვარი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა განათლების კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა თავჯდომარის არცჰევა 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 6 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის აუდიტორული შემოწმების ჩატარების შესახებ 30.01.2019 წელი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 60 2018 წლის 28 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის სტესიტ სარგებლობის უფლებიტ უსასიდლოდ გადაცემაზე 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 61 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების აუქციონის ფორმა2018 წლის 28 ივნისი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 62 2018 წლის 28 ივნისი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული ტანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 63 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 28 ივლისი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 64 28 ივლისი 2018 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებისა და პროგრამული კოდებს შორის გადანაწილება 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 66 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დძაღების და კატების მოვლა-პატრონების და მათი პოპულარიზაციის მართვის წესის დამტკიცების სჰაესახებ2018 წლის 28 ივლისი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 67 2018 28 ივნისი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 68 2018 წლის 28 ივნისი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 69 28 ივნისი 2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 70 2018 წლის 28 ივნისი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 71 2018 წლის 28 ივნისი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 72 28 ივნისი 2018 წელი2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 73 2018 წლის 28 ივნისი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 74 2018 წლის 28 ივნისი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 75 2018 წლის 31 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 76 2018 წლის 31 ივლისი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 77 31 ივლისი 2018 წელი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
2018 წლის 10 აგვისტოს განკარგულება 78 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 78 10 აგვისტო 2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
2018 წლის 10 აგვისტოს განკარგულება 79 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 8 2018 წლის 26 იანვარი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სჰემადგენლობის დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 80 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 23 აგვისტო 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 81 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ზოგიერთი ნორმატიული აქტის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 2018 წლის 31აგვისტო 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 84 2018 წლის 31 აგვისტო ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 2018 სლის- 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 85 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უზრავი ქონების ქ.ლანჩხუთში2018 წლის 31 აგვისტო 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 86 ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხიდან ჯილდოს გაცემის წესისი დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 31 აგვისტო 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 89 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და სესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 31.08.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 91 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საერთო კრების დებულების დამტკიცების შესახებ - ადმ. წარმოების დაწყების თაობაზე 28.09 .2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 9 2018 წლის 26 იანვარი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სემადგენლობისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 93 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ -ადმ წარმოების დაწყების თაობაზე 28.09 .2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 94 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში არსებული ქონების პირდაპირი განკარგვის წესიტსარგებლობის უფლებიტ-იჯარის ფორმიტ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 08.10.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 95 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ 08.10.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 96 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 30.03.2018 წლის 15 დადგენილება ში ცვლილების სჰეტანის თაობაზე 08.10.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 97 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 30 აპრილის 16 დადგენილება ში ცვლილების სჰეტანის თაობაზე საკრებულოს დადგენილების მისაგებად ად. წარმოების დაწყების შესახებ 31.10.201 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 98 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის 54 დადგენილება ში ცვლილების სჰეტანის თაობაზე . 30.11.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 99 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საკრებულოს დადგენილების მისაგებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე 30.11.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ განკარგულების პროექტი 09 .01.2019 წელი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
სოციალური პრიგრამა ახალი 10.01.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის დამტკიცების შესახებ პროექტი 2018 წლის 20 იანვარი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის დამტკიცების შესახებ პროექტი 2018 წლის 10 იანვარი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანისჰნულების მისტის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ პროექტი 2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობრივი პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის დამტკიცების შესახებ 12.01.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ადგილობრივი ქონების გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების თაობაზე 16.01.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 25 დეკემბრის 61 დადგენილება ში ცვლილება - 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ . 23.01.2019 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების შესახებ პროექტი 25.01.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
რეორგანიზაცია ააიპ-ებში 24.01.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების და ა.შ. ქონების ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 14.02.2019 წ.-1-17 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ჩიბათის ქონების გადაცემა განკარგვა მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ 2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბალანსზე არსებული მოძრავი ქონების ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დასტესებულებატა გაერტიანებისტვის2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთში მუნიციპალლტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება09 .03.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ პროექტი 14.03.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ პროექტი 15.03.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
შშმ პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულება1626 15.03.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ჰი 2018 წლის განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ პროექტი 28.03.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 29 აგვისტოს 83 განკარგულება ში ცვლილების სჰეტანის თაობაზე პროექტი 29 .03.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაშია შრომითი ხელშეკრულების დასაქმებულ პირთა რაოდენობის გაზრდაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ პროექტი 16.04.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
პროექტი ს მოწონება19 .04.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
მერიის საშტატოში ცვლილება 20.04.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და დებულების დამტკიცების შესახებ 23.04.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომით ხელშეკრულებით დასაქმებული პირთა რაოდენობის გაზრდაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 20.04.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციიც გეგმის დამტკიცების შესახებ პროექტი 2018 წლის მაისი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს არსებული ქონების მწვანე ნარგავის განკარგვის უფლების განხორციელებაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 31.05.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის ტერიტორიაზე არსებული შენობა-ნაგებობისა და საავტომობილო გზისპირას მიმდებარე დაზიანების ანდა მომატებული საფრტხის სჰემცვლელიფუნქცია დაკარგული მწვანე ნარგავების 28.05.2018 სჰემსტავლელი გ 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიო არსებული უძრავი ქონების ააიპსკოლამდელი-საარმზრდელო ცენტრი-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესიტსარგებლობის უფლებიტუსასყიდლოდ გადაცემაზე პროექტი 2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
კულტურის დასტესებულებისთვის ქონების გადაცემაპროექტი 04.06.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
გარე რეკლამის განტავსების ნებართვის შემოღებისა და გაცემის წესის დამკიცების შესახებ პროექტი 27.06.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
იურიდიულ პირების საკუთრებაში არსებული ქონების ინვენტარიზაცისა და ამორტიზირებული ანდა გამოყენებული ქონების ცჰამოწერის წესის შესახებ პროექტი 27.06.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის უფლების საფასურის დადგენის შესახებ 27.06.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის ამომრჩეველთა საჯარო შეხვედრების მოწყობის დამტკიცების შესახებ 27.06.2018 პროექტი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი27.06.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
სტაჟირების პროექტი 27.06.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ძაღლების-კატების მოვლა-პატრონობა 27.06.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
მშენებლობაზე წარმოების დასწყება 27.06.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
პრევენციისას კონტროლის კითხვარის ფორმისა და მისი შევსების მეთოდური რეკომენდაციების თაობაზე პროექტი 27.06.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
პროექტი 27.06.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის თვის მიკუთვნებული მწვანე ნარგავების მოვლისა და არდგენის წესის დამტკიცების შესახებ .07.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
უძრავი ქონების აააიპ სკოლამდელი საგანმანათლებლო -სააღმზრდელო ცენტრისთვის პირადი განკარგვის წესის შესახებ 25.07.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ზოგიერთი ნორმატიული აქტების ძალადაკარგულად გამოცხადების პროექტი 25.07.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე საარჩევნო სააგიტაციო მასალების განტავსეის რეგულირების შესახებ პროექტი 2018 წლის აგვისტო 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ცვლილება მერიის ადმინისტრაციულ და სესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ პროექტი 24.08.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
უძრავი ქონების პირდაპირი განკარგვის სტესიტ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემა 24.08.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ 2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
პოლიტიკუტი და თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის დამტკიცების შესახებ 2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ 27.09 .2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ 03.10.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგულარული სამგზავრო გადაყვანის ნებართვის გაცემის ფასის განსაზღვრის და ა.შ.ნებართვის გაცემის ფასის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ 15.10.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება 20.11.2018 წელი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება 20.11.2018 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის სამუშაო გეგმის პროექტი 14.12.2018 წელი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში 2019 წელს განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწონების შესახებ 17.12.2018 წელი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური პროგრამები სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესი 21.12.2018 წელი- 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალურ-კულტურულ ღონისძიებათა პროგრამების დაფინანსების წესი 21.12.2018 წელი 2018საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 3 ლანჩხუთის მუნიც-ის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების სახელმწიფოსთვის უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ . 25.01.2019 წელი 2019საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 4 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ 30.01.2019 -1-29 2019საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 4 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური პროგრამების დამტკიცების შესახებ 30.01.2019 -30-57 2019საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 8 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების და ა.შ. ახალგაზრდობის მხარდაწერის პროგრამების დამტკიცების შესახებ 30.01.2019 წელი--1-12 2019საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
განკარგულება 8 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების და ა.შ. ახალგაზრდობის მხარდაწერის პროგრამების დამტკიცების შესახებ 30.01.2019 წელი--13-22 2019საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის აუდიტორული შემოწმების ჩატარების შესახებ განკარგულების პროექტი 08.01.2019 წელი 2019საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების და ა.შ. ახალგაზრდობის მხარდაცჰერის პროგრამების დამტკიცების შესახებ საკრებულოს განკარგულების პროექტი ქვეპროგრამები 10.01.2019 2019საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 აგვისტოს 20 დადგენილება ში ცვლილების სჰეტანის თაობაზე საკრებულოს დადგენილების პროექტი 10.01.2019 წელი 2019საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოც-კულტურული ღონისძიებები შენიშვნების გატვალისწინებიტ 29 .01.2019 წელი 2019საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალური პროექტები შენიშვნების გათვალისწინებით 29 .01.2019 წელი 2019საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ადგილობრივი ქონების გადასახადის შემოღებისა და მისი განაკვეთების შესახებ 14.02.2019 წელი 2019საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების და ა.შ. ქონების ქირის საწყისი წლიური საფასურის ოდენობის განსაზღვრის შესახებ 14.02.2019 წ.-18-33 2019საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის გაზრდაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ 15.02.2019 წელი 2019საკრებულოს განკარგულებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 12018 წლის 11იანვარი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 1 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ 30.01.2019 წელი 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 102018 წლის 23თებერვალი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 1120118 წლის 23თებერვალი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის 27დეკემბერის54 დადგენილება ცვ.სჰეტანა- 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 122018 წლის 23 თებერვალი ლანჩხუთის მუნიცპალიტეტის მერიის ტანამდებობების პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა დათანამდებობრივი სარგოს ოდენობის დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 132018 წლის 15 მარტილანჩხუთიია მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 142018 წლის 20 მარტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 15 დანარტიტ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგგლამენტის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 30 მარტი 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 16 საკრებულოს სამანდატო საპროცედურო იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 30 მარტი 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 17 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 30 მარტი 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 18 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 30 მარტი 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 19 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა განათლების კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის დებულების დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 30 მარტი 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 2 11 იანვარი 2018 წელილანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალურ -კულტურული ღონისძიებათა პროგრამების დაფინანსების წესის დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 2 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების და ა.შ. დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 30.01.2019 წელი 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 20 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის დებულების დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 30 მარტი 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 21 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 30 მარტი 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 22 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 5 აპრილი- 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 23 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 27 აპრილი 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 24 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 27 აპრილი 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 25 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 2 მაისი 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 26 2018 წლის 31 მაისი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხიასა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 27 2018 წლის 31მაისი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ადგილობრივი მოსაკრებლის შემოღების გადახდის ინსტრუქციის დაგვა-დასუფთავების და ნარჩენების განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 28 ლანჩხუთიია მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 31 მაისი 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 29 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საპატიო მოქალაქის წოდების შემოღებისა და მინიწების წესისი დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 31 მაისი 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 3 2018 წლის 18 იანვარი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ - 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 3 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის 61 დადგენილებაში ცვლილების სჰეტანის თაობაზე 30.01.2019 წელი 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 30 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ელექტრონული საქმისწარმოების წესისი დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 31 მაისი 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 31 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცება 2018 წლის 28 ივნისი- 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 32 2018 წლის 31 ივლისი 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 33 2018 წლის 31 ივლისი 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 342018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 10 აგვისტო 2018 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 35 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდის განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 31 აგვისტო 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 36 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამულ კოდებს შორის გადანაწილების წესის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 31 აგვისტო 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 38 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ძაღებისა და კატების მოვლა-პატრონობის და მათი პოპულაციების მართვის წესის დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 31 აგვისტო 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 40 გარე რეკლამის განტავსების ნებართვის სემორებისა და გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 31 აგვისტო 2018 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 41ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე ვაჭრობის რეგულირების ნუსხისა და გარე ვაწრობის უფლების საფასურს დადგენის შესახებ 31აგვისტო 2018 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 42 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საკუტრებასი არსებული ქონების ინვენტარიზაციის31 აგვისტო 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 43 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის და საკრებულოს წევრების მიერ მუნიციპალიტეტის ამომრცევლებტან საჯარო სჰეხვედრების მოწყობის წესის დამტკიცების შესახებ 31 აგვისტო 2018 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 44 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ორგანოებში სტაჯირების გავლის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ 2018 წლის 31.08 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 46 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე პირველი კლასის შენობა-ნაგებობატა განტავსება მშენებლობის წესის დამტკიცების შესახებ 31.08.2018 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 47 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის თვის მიკუთვნებული მწვანე ნარგავების მოვლისა და არდგენის წესის დამტკიცების შესახებ 31.08.2018 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 48 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტუის დამტკიცების შესახებ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის 54 დადგენილება ში ცვლილების სჰეტანის თაობაზე 31.08.2018 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 5 2018 წლის 18 იანვარი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ ტანამდებობატა სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
ახალგაზრდული პროგრამების დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხიდან ჯილდოს გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ 28.09 .2018 .დადგენილება 50 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 51 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ააიპ სპორტული ცენტრი გამოყოფილი ასიგნებების ფარგლებში სპორტსმენების ა. სჰ მივლინებისას საცჰირო თანხის ანაზგაურების წესი 28.09 .2018 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 52 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების კულტურის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 28.09 .2018 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 53 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და სჰესკიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ 28.09 .2018 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 55 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის დებულების დამტკიცების შესახებ 15.08.2014 წლის 20 დადგენილებაში ცვლილების სჰეტანის თაობაზე 08.10.2018 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 56 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ 08.10.2018 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 57ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის დასახლების საერთო კრების დებულების დამტკიცების შესახებ 31.10.2018 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 58 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის 15 დადგენილება ში ცვლილების სჰეტანის თაობაზე 31.10.2018 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 6 2018 წლის 26 იანვარი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ - 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 60 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის 54 დადგენილება ში ცვლილების სჰეტანის თაობაზე 19 .12.2018 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 61 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ 25.12.2018 წელი 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 7 2018 წლის 9 თებერვალი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ - 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
დადგენილება 9 2018 წლის 23 თებერვალიადგილობრივი ქონების გადასახადის სემორებისა და მისი განაკვეთების შესახებ 2018საკრებულოს დადგენილებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 10 27.04.2018 2018საკრებულოს სხდომების ოქმებიგადმოწერეთ
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 11 02.05.2018 2018საკრებულოს სხდომების ოქმებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 1231.05.2018 2018საკრებულოს სხდომების ოქმებიგადმოწერეთ
საკრებულოს სხდომის ოქმი 1431.07.2018 2018საკრებულოს სხდომების ოქმებიგადმოწერეთ
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 1623.08.2018 2018საკრებულოს სხდომების ოქმებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 1731.08.2018 2018საკრებულოს სხდომების ოქმებიგადმოწერეთ
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი ნ1804.09 .2018 2018საკრებულოს სხდომების ოქმებიგადმოწერეთ
საკრებულოს სხდომის ოქმი 19 28.09 .2018 2018საკრებულოს სხდომების ოქმებიგადმოწერეთ
საკრებულოს სხდომის ოქმი 2 30.01.2019 წელი 2018საკრებულოს სხდომების ოქმებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 20 08.10.2018 2018საკრებულოს სხდომების ოქმებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 21 31.10.2018 2018საკრებულოს სხდომების ოქმებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის რიგგარეშე სხდომის ოქმი 23 19 .12.2018 წელი 2018საკრებულოს სხდომების ოქმებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 24 25.12.2018 წელი 2018საკრებულოს სხდომების ოქმებიგადმოწერეთ
საკრებულოს სხდომის ოქმი 3 2018 წლის 2018საკრებულოს სხდომების ოქმებიგადმოწერეთ
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის 4 09 .02.2018 2018საკრებულოს სხდომების ოქმებიგადმოწერეთ
საკრებულოს სხდომის ოქმი 5 23.02.2018 2018საკრებულოს სხდომების ოქმებიგადმოწერეთ
რიგგარეშე სხდომის ოქმი 7 20.03.2018 2018საკრებულოს სხდომების ოქმებიგადმოწერეთ
საკრებულოს სხდომის ოქმი 8 30.03.2018 2018საკრებულოს სხდომების ოქმებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 1 05.01.2018 2019საკრებულოს სხდომების ოქმებიგადმოწერეთ
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 1 25.01.2019 წელი 2019საკრებულოს სხდომების ოქმებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 3 05.02.2019 წელი 2019საკრებულოს სხდომების ოქმებიგადმოწერეთ
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 9 05.04.2018 2019საკრებულოს სხდომების ოქმებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს 2019 წლის 15 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი ს პროექტი 09 .01.2019 წელი 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომიდ დღის წესრიგი პროექტი 26 იანვარი 2018 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
დღის წესრიგი 15.03.2018 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
საკრებულოს ბიუროს სხდომის დღის წესრიგი 17მაისი2018 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი პროექტი 15 ივნისი 2018 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
საკრებულოს ბიუროს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი 5 იანვარი 2018 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი 18.01.2018 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
2018 წლის 9 თებერვლის დღის წესრიგი 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის ოქმი 615.03.2018 ნ6 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი 20 მარტი 20182018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
სხდომის დღის წესრიგი 2018 წლის 30 მაარტი 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი 5 აპრილი2018 წელი 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი 27 აპრილი2018 წელი 11 საატი 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
საკრებულოს დღის წესრიგი 2018 წლის 31 ივლისი 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
დღის წესრიგი 31.07.2018 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 ნოემბრის სხდომის დღის წესრიგი ს პროექტი 21.11.2018 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 ნოემრის სხდომის დღის წესრიგი ს პროექტი 21.11.2018 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 31 ოქტომბრის სხდომის დღის წესრიგი 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი ს პროექტი 17.12.2018 7 წელი 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 დეკემბრის სხდომის დღის წესრიგი ს პროექტი 17.12.2018 0 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
31 მაისის ხდომის დღის წესრიგი 2018 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
28 ივნისის სხდომის დღის წესრიგი 2018 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
31 აგვისტოს საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგი 2018 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
ცვლილება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 19 დეკემბრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგში 17.12.2018 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა1.05.2018 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
მუნი მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი 11იანვარი2018 წელი2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
საკრებულოს რიგგარესე სხდომის დღის წესრიგი 15.03.2018 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი 6.08.2018 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი 04.09 .2018 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
საკრებულოს რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი 08.10.2018 2018საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 იანვრის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი 2019საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 30 იანვრის სხდომის დღის წესრიგი ს პროექტი 17.01.2019 წელი 2019საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
საკრებულოს 2019 წლის 5 თებერვლის რიგგარეშე სხდომის დღის წესრიგი 29 .01.2019 წელი 2019საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 15 თებერვლის სხდომის დღის წესრიგი ს პროექტი 11.02.2019 წელი 2019საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
სხდომის დღის წესრიგი 23 თებერვალი 2018 2019საკრებულოს სხდომის დღის წესრიგიგადმოწერეთ
ბიუჯეტი 2018 2017სამართლებრივი აქტების პროექტებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატონუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობა დაზუსტებული ვარიანტი17.01.2018 2018სამართლებრივი აქტების პროექტებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკური თანამდებობის პირთა თანამდებობრივი სარგოს ოდენობებიპროექტი 18.01.2018 2018სამართლებრივი აქტების პროექტებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესისი დამტკიცების შესახებ 26.02 2018სამართლებრივი აქტების პროექტებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბრის 54 დადგენილება ში ცვლილების სჰეტანის თაობაზე პროექტი 14.03.18 2018სამართლებრივი აქტების პროექტებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერულიტანასსტორების საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ პროექტი 25.06.2018 2018სამართლებრივი აქტების პროექტებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მიკუთვნებული მწვანე ნარგავების მოვლისა და არდგენის წესის დამტკიცების შესახებ პქოექტი29 .08.2018 2018სამართლებრივი აქტების პროექტებიგადმოწერეთ
ზოგიერთი ნორმატიული აქტის ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე 2018 2018სამართლებრივი აქტების პროექტებიგადმოწერეთ
ბულვარში პარკში სკვერში საზოგადოებრივ თავშეყრის სხვა ადგილებისა და საავტომობილო გზების გასწვრივ წვრილფეხა პირუტყვის ყოფნის აკრდზალვის დაკავშირებული რონისდზიებების დამტკიცების შესახებ 26.09 .2018 2018სამართლებრივი აქტების პროექტებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის კორექტირებული პროექტი . 10.12.2018 2018სამართლებრივი აქტების პროექტებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის სოციალურ-კულტურული ღონისძიებების და ა.შ. დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ საკრებულოს დადგენილების პროექტი 10.01.2019 2019სამართლებრივი აქტების პროექტებიგადმოწერეთ
საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა და პრივატიზაციის გეგმა 24.08.2018 2018საპრივატიზაციო ობიექტებიგადმოწერეთ
ფრაქცია ლაჩხუთელები ძლიერი თვითმმართველობისათვის სხდომის ოქმი 122.02.2018 2018ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციაქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს სხდომის ოქმი 1029 .08.2018 - 2018ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს 1111.09 .2018 2018ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ფრაქციაქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს სხდომის ოქმი 203.01.2018 2018ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება-კონსერვატორების სდხომის ოქმი 209 .01.2018 - 2018ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიცპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება-მწვანეები სხდომის ოქმი 220.02.2018 2018ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს სხდომის ოქმი #102018ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს სხდომის ოქმი 39 .01.2018 - 2018ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ფრაქცია ქართული ოცნება-მრესტველების სხდომის ოქმი 320.02.2018 2018ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს სხდომის ოქმი 830.05.2018 - 2018ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ფრაქცია ლანჩხუთელები ძზლიერი თვითმმართველობისათვის სხდომის ოქმი 327.06.2018 2018ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთელები ძზლიერი თვითმმართველობისათვის სხდომის ოქმი 327.06.2018 2018ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქციაქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოსსხდომის ოქმი 424.01.2018 2018ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ქართული ოცნება-მწვანეები-ს ოქმი 426.06.2018 2018ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ფრაქცია ქართული ოცნება-მრესტველების სხდომის ოქმი 426.06.2018 2018ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს სხდომის ოქმი 521.02.2018 2018ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ფრაქცია ქართული ოცნება-კონსერვატორების სხდომის ოქმი 522.06.2018 2018ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება-კონსერვატორების ოქმი 5 24.12.2018 წელი 2018ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოსათვის სხდომის ოქმი 626.03.2018 2018ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს სხდომის ოქმი 9 26.06.2018 - 2018ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველოს სხდომის ოქმი 1 22.01.2019 წელი 2019ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება-მრეწველების სხდომის ოქმი 1 24.01.2019 წელი 2019ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება-მწვანეების სხდომის ოქმი 1 24.01.2019 2019ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება-მწვანეების სხდომის ოქმი 1 24.01.2019 წელი 2019ფრაქციის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
2018 აიპი გოგონათა 2018ააიპ-ების ხარჯთაღრიცხვაგადმოწერეთ
2018 წელი ჯანდაცვის ცენტრი 2018ააიპ-ების ხარჯთაღრიცხვაგადმოწერეთ
ააიპ ჯანდაცვის ცენტრის ბიუჯეტი 2018 2018ააიპ-ების ხარჯთაღრიცხვაგადმოწერეთ
2018 კულტურის ბ.პროექტი 2018ააიპ-ების ხარჯთაღრიცხვაგადმოწერეთ
კულტურის დასტესებულებატა გაერთიანება 2018 2018ააიპ-ების ხარჯთაღრიცხვაგადმოწერეთ
2018 ლანჩხუთი ტექსერვისი 2018ააიპ-ების ხარჯთაღრიცხვაგადმოწერეთ
ააიპ ლანჩხუთი სერვისის ხარჯთაღრიცხვა 2018 წელი2018ააიპ-ების ხარჯთაღრიცხვაგადმოწერეთ
ლანჩხუთი სერვისი 2018 2018ააიპ-ების ხარჯთაღრიცხვაგადმოწერეთ
საფეხბურთო სკოლა2018 პროექტი 2018ააიპ-ების ხარჯთაღრიცხვაგადმოწერეთ
ააიპ საფეხბურთო სკოლა ხარჯთაღრიცხვა 2018 წელი2018ააიპ-ების ხარჯთაღრიცხვაგადმოწერეთ
2018 წლის საგარეო ეკონომიკის 2018ააიპ-ების ხარჯთაღრიცხვაგადმოწერეთ
სააღმზრდელო ცენტრი2018 2018ააიპ-ების ხარჯთაღრიცხვაგადმოწერეთ
2018 სააღმზრდელო ცენტრი 2018ააიპ-ების ხარჯთაღრიცხვაგადმოწერეთ
2018 სპორტული ცენტრი 2018ააიპ-ების ხარჯთაღრიცხვაგადმოწერეთ
სპორტული ცენტრი 2018 პროექტი 2018ააიპ-ების ხარჯთაღრიცხვაგადმოწერეთ
საგარეო-ეკონომიკური კავშირ ურთიერთობების ინვესტიციების განვითარების ცენტრი 2018 2018ააიპ-ების ხარჯთაღრიცხვაგადმოწერეთ
უფასო სასადილო 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი 2018ააიპ-ების ხარჯთაღრიცხვაგადმოწერეთ
შპს ლანჩხუთიხარტარრიცხვა2018 პროექტი 2018ააიპ-ების ხარჯთაღრიცხვაგადმოწერეთ
2018 უფასო სასადილო 2018ბრძანებებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის 2019 წლის სამუშაო გეგმის პროექტი 13.12.2018 წელი 2018გეგმებიგადმოწერეთ
საკრებულოს აპარატის სამუშაო გეგმა2018 2018გეგმებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს 2019 -2020 წლის სამუშაო გეგმის პროექტი 17.12.2018 2018გეგმებიგადმოწერეთ
გარე რეკლამის განტავსების ნებართვის შემოღებისა და გაცემის წესის დამკიცების შესახებ პროექტი 27.06.2018 2018გეგმებიგადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 218.12.2017 2017ბიუროს სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ბიუროს სხდომის ოქმი ნ1 15.01.2019 წელი 2018ბიუროს სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ბიუროს სხდომა14 თებერვალი 2018 წელი 2018ბიუროს სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ბიუროს სხდომის დღის წესრიგი 20.08.2018 2018ბიუროს სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
2018 წლის 18 ოქტომბრის ბიუროს სხდომის დღის წესრიგი 2018ბიუროს სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ბიურო 10 21082015 2018ბიუროს სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი ნ11 18.10.2018 2018ბიუროს სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 12 20.11.2018 2018ბიუროს სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი ნ13 17.12.2018 წელი 2018ბიუროს სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი პროექტი 16.04.2018 2018ბიუროს სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 314.02.2018 2018ბიუროს სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი ნ517.04.2018 2018ბიუროს სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 622.05.2018 2018ბიუროს სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ბიუროს სხდომის ოქმი 722.06.2018 2018ბიუროს სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ბიუროს სხდომის ოქმი ნ825.07.2018 2018ბიუროს სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 1018.09 .2018 2018ბიუროს სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომის ოქმი 217.01.2018 2018ბიუროს სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიცპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი ნ415.03.2018 2018ბიუროს სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს ბიუროს სხდომის ოქმი 9 2018 წლის 20.08 2018ბიუროს სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გამოყოფილი ასიგნებების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და პროგრამული კოდებს შორის გადანასტილება2018 სლის 24.06 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სულ დაზუსტებუი ბიუჯეტი 2018 წლის ექვსი თვის ანგარიში 10.07.2018 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ პროექტი 10012018 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
2018 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი 18.01.2018 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის განმარტებითი ბარათი 01.02.2019 წელი 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
ანგარიში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2017 წლის ბიუჯეტის შესრულების შესახებ 06.03.2018 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
ბიუჯეტში ცვლილება 2018 .04.04 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
ბიუჯეტში ცვლილება 19 .03.2018 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
ცვლილება ბიუჯეტში ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის სახელოვნებო სკოლატა გაერტიანება ააიპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დასტესებულებატა გაერტიანება2018 .20.03 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის მარტის თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 12.04.2018 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 დეკემბერს 54 დადგენილება სი ცვლილების სჰეტანის თაობაზე 1.05.2018 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
2018 წლის აპრილის თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ პროექტი 2018 წლის მაისი 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 5 თვის შესრულების ანგარიში 13.06.2018 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
საფინანსო-საბიუჯეტოს განმარტებითი ბარათი24.07.2018 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახრის განმარტებითი ბარათი 30.07.2018 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
6 თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 09 .08.2018 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
ბიუჯეტში ცვლილება 31.08.2018 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
რვა თვის ბიუჯეტის ანგარიში 26.09 .2018 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის შესრულების 9 თვის ანგარიში 11.10.2018 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 9 თვის შესრულების ანგარიში 22.10.2018 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის ოქტომბრის თვის შესრულების ანგარიში 12.11.2018 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
2018 წლის ბიუჯეტის ოქტომბრის თვის შესრულების ანგარიში 12.11.2018 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი 15.11.2018 წელი 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტი 15.11.2018 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის საჯარო განხილვის ოქმი 21.11.2018 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
2018 წლის ნოემბრის თვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილება დამატებიტი განმარტებითი ბარათი17.12.2018 2018თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დეკემბრის თვის შესრულების შესახებ ანგარიში 11.01.2019 წელი 2019თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის იანვრის თვის შესრულების შესახებ ანგარიში 12.02.2019 წელი 2019თვითმმართველი ერთეულის ბიუჯეტიგადმოწერეთ
2018 წლის სამანდატო გეგმა 2018კომისიების გეგმებიგადმოწერეთ
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2018 წლის გეგმა 2018კომისიების გეგმებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა განათლების კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 2019კომისიების გეგმებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 2019კომისიების გეგმებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისსაკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 2019კომისიების გეგმებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ 2019კომისიების გეგმებიგადმოწერეთ
ეკონომიკის ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის 2019 წლის სამუშაო გეგმის პროექტი 12.12.2018 წელი 2019კომისიების გეგმებიგადმოწერეთ
სამანდატო საპროცედურო იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომის ოქმი 2028102015 2015კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
2018 წლის ბიუჯეტის პროექტი ს საჯარო განხილვის ოქმი 126 დეკემბერი 2017 2017კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სოციალურ საკითხთა განათლების კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმი 108.01.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი 109 .01.2018 - 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი 1 24.01.2019 წ 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს სოციალურ საკიტტა განათლების კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სამუშაო შეხვედრის ოქმი 104.04.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი 1026.06.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
იურიდიული საკითხთა და ეთიკის კომისიის ოქმი 1020.08.2018 - 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს ეკონომიკის ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 1023.08.2018 - 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ეკონომიკის ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 11 20.11.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საფინანსო-საბიუჯეტო ოქმი 1223.07.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს ეკონომიკის ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 12 19 .12.2018 წელი 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის ოქმი 1309 .08.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის ოქმი 13 20.11.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საფინანსო-საბიუჯეტო ოქმი 1430082018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საფინანსი-საბიუჯეტო კომისიის ოქმი 1526.09 .2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი 16 22.11.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი 17 18.12.2018 წელი 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი 18 24.12.2018 წელი 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი 208.01.2018 - 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
სოც კომისიის ოქმი 221.03.2018 - 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალტეტის საკრებულოს ეკონომიკისქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 308.01.2018 - 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო საპროცედურო იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომის ოქმი 317.01.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი 308.02.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ინფრასტრუქრურის კომისიის ოქმი 322.03.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკისქონსაკითხთა კომისიის ოქმი 430.01.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
იურიდიული კომისიის სხდომის ოქმი 422.02.2018 - 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საფინანსო-საბიუჯეტო ოქმი 422.ო2.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქრურის კომისიის სხდომის ოქმი 42018 წლის 28 03 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამანდატო საპროცედურო იურიდიული საკითხთა ეთიკის სხდომათა კომისიის ოქმი და დანარტი2018 -ცომპრესსედ 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიკის ქონების საკითხთა კომისიის ოქმი 52018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს ეკონომიკისქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 522.02.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საბიუჯეტო კომისიააა516.03.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
იურიდიული კომისიის ოქმი 522.03.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს სოციალურ საკითხთა განათლების კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმი ნ5 19 .12.2018 წელი 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს ეკონომიკის ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 623.03.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი 626.03.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი 6 20.11.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი 704.04.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს ეკონომიკისქონების მართვის და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 723.04.2018 - 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისიის სხდომის ოქმი 7 19 .12.2018 წელი- 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საფინანსო-საბიუჯეტო ოქმი 823.04.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის ოქმი 825.05.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომის ოქმი ნ12 12.11.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ეკონომიკისქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსტა კომისიის ოქმი 829 .05.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საფინანსო-საბიუჯეტო ოქმი 9 01.05.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს კომისიის ოქმი 9 26.05.2018 - 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისისს სხდომის ოქმი 9.30.07.2018 2018კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარებისა და ინფრასტრუქტურის კომისია. ოქმი 1.18.01.2019 2019კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ეთიკის კომისიის სხდომის ოქმი 1 21.01.2019 2019კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეკონომიკის ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის სხდომის ოქმი 1 24.01.2019 წელი 2019კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს სოციალურ საკითხთა განათლების კულტურისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომისიის სხდომის ოქმი 1 24.01.2019 წელი 2019კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის სხდომის ოქმი 2 04.02.2019 წელი 2019კომისიის სხდომის ოქმიგადმოწერეთ
ოქმი 1112.ო7.2018 2018საერთო კრების ოქმებიგადმოწერეთ
აკეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში მოსახლეობის შეხვედრის ოქმი 607.06.2018 2018საერთო კრების ოქმებიგადმოწერეთ
მოსახლეობის შეხვედრის ოქმი 1 ჩიბათის ადმინისტრაციულ ერთეულში 25.04.2018 წელი 2018საერთო კრების ოქმებიგადმოწერეთ
ღრმაღელის მოსახლეობასთან შეხვედრის ოქმი 15 25.07.2018 2018საერთო კრების ოქმებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გვიმბალაურის ადმინისტრაციული ერთეულში მოსახლეობის შეხვედრის ოქმი 7 14.06.2018 2018საერთო კრების ოქმებიგადმოწერეთ
მოსახლეობის შეხვედრის ოქმი 7 14.06.2018 2018საერთო კრების ოქმებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ჯურუყვეთის ადმინიტრაციული ერთეულში მოსახლეობასთან გამართულ შეხვედრის ოქმი 203.05.2018 2018საერთო კრების ოქმებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ლესისი ადმინისტრაციული ერთეულში მოსახლეობასთან შეხვედრის ოქმი 3 10.05.2018 2018საერთო კრების ოქმებიგადმოწერეთ
მოსახლეობასთან შეხვედრის ოქმი 5 მაჩხვარეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში 24.05.2018 2018საერთო კრების ოქმებიგადმოწერეთ
მოსახლეობის შეხვედრის ოქმი 10 ნიგოითი 25.07.208 2018საერთო კრების ოქმებიგადმოწერეთ
ნიგოითში შეხვედრის ოქმი 10 25.07.208 2018საერთო კრების ოქმებიგადმოწერეთ
მოსახლეობასთან შეხვედრების ოქმი 4 ნინოშვილის ადმინისტრაციული ერთეულში 16.05.2018 2018საერთო კრების ოქმებიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მოსახლეობასთან შეხვედრის ოქმი 13 18.07.2018 2018საერთო კრების ოქმებიგადმოწერეთ
ქალაქში შეხვედრის ოქმი 14 2018 2018საერთო კრების ოქმებიგადმოწერეთ
ოქმი 9 11.07.2018 2018საერთო კრების ოქმებიგადმოწერეთ
მოსახლეობის შეხვედრის ოქმი 8 21.06.2018 სუფსის-ადმინისტრაციული 2018საერთო კრების ოქმებიგადმოწერეთ
მამათში მოსახლეობასთან შეხვედრის ოქმი 1212.07.2018 2019საერთო კრების ოქმებიგადმოწერეთ
შუხუთი-2019 2019საერთო კრების ოქმებიგადმოწერეთ
საკრებულოს წლიური ანგარიში 20171120-201811202018საკრებულოს ანგარიშიგადმოწერეთ
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ გაწეული მუშაობის თაობაზე საკრებულოს თავმჯდომარის წლიური ანგარიში 30.11.2018 2018საკრებულოს ანგარიშიგადმოწერეთ