საკრებულოდან საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი

წერილის შემოსვლის თარიღიინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/პირიანოტაციაინფორმაციის გაცემის თარიღიინფორმაციის მიმწოდებელიინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი
FOI12/23-25025.12.2023ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლდიაშვილისაკრებულოს საშტატო ნუსხა სარგოების მითითებით;
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირების სამუშაო პოზიციების ჩამონათვალი შრომის ანაზღაურების მითითებით. იმ შრომითი ხელშეკრულების ასლი, რომელსაც აქვს ყველაზე დიდი შრომის ანაზღაურება;
ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი და მათ დასაკავებლად გამოცხადებული კონკურსები;
2023 წელს ყველაზე დიდი ხარჯის მქონე სარესტორნო მომსახურების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
2022-2023 წლების განმავლობაში მიღებული ყველა სასამართლო გადაწყვეტილება, ასევე იმ შრომითი დავების რაოდენობა, რომელთა შესახებაც ამ დრომდე არ არის გამოტანილი სასამართლოს კანონიერ ძალაში შესული გადაწყვეტილება;
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების რეესტრი;
გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2022 წლის ანგარიშები გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ და სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ;
2023 წელს საკრებულოს წევრების მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშები;
გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, მოქალაქეთა ჩართულობის უზრუნველსაყოფად საკრებულოს მიერ დანერგილი მექანიზმების ჩამონათვალი;
2023 წელს გამართული სხდომების რაოდენობა და საკრებულოს წევრების მიერ საკრებულოს სხდომების გაცდენების სტატისტიკა;
2021-2023 წლებში საკრებულოში და საკრებულოს აპარატში ეთიკისა და ქცევის წესების დარღვევის აღრიცხული შემთხვევების და მასზე რეაგირების მაჩვენებლები;
საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ დამტკიცებული, საკრებულოში განხორციელებული ბოლო ინვენტარიზაციის საინვენტარიზაციო კომისიის სხდომის ოქმის ასლი.


09.01.2024ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
CA0041231636703320.12.2023საქართველოს ამბების რედაქტორი გელა მთივლიშვილი10 დეკემბრის ანგარიში;
2023 წლის პირველი იანვრიდან2023 წლის 10 დეკემბრამდე პერიოდში მოთხოვნილ საჯარო ინფორმაციის რაოდენობა (რამდენმა მოქალაქემ და რამდენმა ორგანიზაციამ ან იურიდიულმა პირმა);
საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ ყველა განცხადება.
21.12.2023ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
30.10.2023სტუდია ,,მონიტორის" ჟურნალისტი ნინო წვერავა2023 წლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი; სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსება; საკუთარი შემოსულობები; მიღებული ტრანსფერის მოცულობა; 2023 წლის მონაცემებით, მუნიციპალიტეტში დაფუძნებული შპს, სსიპ და ა(ა)იპ-ის რაოდენობა; მუნიციპალიტეტის მერიაში, საკრებულოსა და დაფუძნებულ თითოეულ პირში (სსიპ, ა(ა)იპ, შპს) შტატში დასაქმებულ და შტატგარეშე თანამშრომელთა საშტატო ნუსხა; დასაქმებულთა რაოდენობა, რომელიც ორ თანამდებობაზე მუშაობს ერთსა და იმავე ან სხვადასხვა დაწესებულებაში; ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის მფლობელობაში არსებული ავტოპარკის შესახებ, რამდენი სატრანსპორტო საშუალება ჰყავს მუნიციპალიტეტს, რა მარკის, რომელი წლის, თვიურად რა რაოდენობის საწვავია გამოყოფილი; ინფორმაცია მუნიციპალური ტრანსპორტის შესახებ. 08.11.2023ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
65211.09.2023საქართველოს ამბების რედაქტორი გელა მთივლიშვილისაკრებულოს წევრთა რაოდენობა.
ინფორმაცია ფრაქციების შესახებ:
ფრაქციების რაოდენობა, რეგისტრაციის დრო, სახელწოდება, წევრთა რაოდენობა, წარმდგენი პარტია, თავმჯდომარისა და მოადგილის რაოდენობა, პირველი იანვრიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით თავმჯდომარეებსა და მოადგილეებზე გაცემული ხელფასი, დანამატი, გაცემის თარიღი, დანამატის გაცემის სამართლებრივი საფუძველი, გაცემული საწვავის რაოდენობა, მივლინების ხარჯები, საკომუნიკაციო ხარჯები და ა. შ.
ფრაქციის შექმნაზე უარის თქმის რაოდენობა,
გაუქმებულ ფრაქციათა რაოდენობა, ფრაქციების მიერ წარდგენილი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტები, მათ მიერ თანამდებობის პირებისათვის გაგზავნილი შეკითხვები და პასუხები, ვებ-გვერდზე ფრაქციის მიერ გამოთქმული თვალსაზრისი და მიმართვა, ფრაქციის მიერ მოწვეული რიგგარეშე სხდომა და სხომაზე განსახილველი საკითხი
18.09.2023ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
19.06.2023არასამთავრობო ორგანიზაცია "ეს ქვეყანა ჩვენიას" წარმომადგენელი ლაშა ანაკიძესაკრებულოში ფრაქციათა რაოდენობა, დასახელება და წევრთა ვინაობა;
რომელ პოლიტიკურ პარტიას წარმოადგენს ფრაქციის თითოეული წევრი და რა თანამდებობას იკავებს ფრაქციაში.
21.06.2023ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
1713.06.2023თანამონაწილეობისა და ჩართულობის ცენტრის "სიპისი" დირექტორი საბა ცეცხლაძეადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების/ ან და სპეციალისტის
მოვალეობები;
ადამიანური რესურსების დაგეგმვა და მართვის სტრატეგია (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
თანამშრომელთა შერჩევის პროცესის წესი;
განაცხადის შექმნისა და კონკურსის გამოცხადების წესი;
ტესტირებისა და გასაუბრების წესი;
მომუშავეთა სწავლება, კვალიფიკაციის ამაღლება და განვითარების დებულება;
პერსონალის ატესტაცია;
სამსახურებრივი მოვალეობის შეჩერება და პერსონალის გათავისუფლების წესი;
პერსონალის საქმიანობის და შრომითი პოტენციალის შეფასება რა
პერიოდულობით და რა წესით ხორციელდება;
14.06.2023ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
02.06.2023მოქალაქე ჯამბულ ნაჭყებია1. 2022 წელს თითოეული საკრებულოს წევრის მივლინებებზე გაწეული ხარჯები, ქვეყნის შიგნით და
ქვეყნის გარეთ ცალ-ცალკე
2. 2022 წელს თითოეულ საკრებულოს წევრზე გაცემული შრომის ანაზღაურება (სარგო, დანამატი,
ფულადი ჯილდო) და/ან უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები
3. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის სხდომების თარიღების და განსახილველი
საკითხების შესახებ საზოგადოების წინასწარი ინფორმირების მექანიზმის შესახებ.
4. საკრებულოს და საკრებულოს კომისიის სხდომებზე მოქალაქეთა დასწრების, მათ მიერ საკითხების
ინიცირების ან ინიცირებულ საკითხებზე მოსაზრების გაზიარების პროცედურის შესახებ.
5. პროცედურის შესახებ, რომელიც გათვალისწინებულია ერთ-ერთი უსახელო ქუჩისთვის სახელის
მინიჭებასთან დაკავშირებით.
6. პროცედურის შესახებ, რომელიც გათვალისწინებულია მოქალაქეების მიერ მათთვის მნიშვნელოვანი
საკითხის ინიცირებასთან დაკავშირებით (მაგ. სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია, ახალი
რეკრეაციული სივრცის შექმნა და ა.შ)
7. საკრებულოს აპარატში, მოქალაქეთა მონაწილოების განვითარებაზე პასუხიმგებელი პირის
საკონტაქტო ინფორმაცია.
8. მედიასაშუალებათა ჩამონათვალი რომლებთანაც თანამშრომლობს საკრებულოს აპარატი, სადაც
წინასწარ ქვეყნდება საკრებულოს და საკრებულოს კომისიის სხდომათა ანონსები და პირდაპირ
ეთერში ან დამონტაჟებული სახით გადის სხდომათა ტრანსლაციები.
9. საკრებულოს მიერ თვითმმართველობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების და
საზოგადოებრივი განათლების მიმართულებით 2022 წელს ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ
10. 2021-2022 წლებში ჩატარებული საკრებულოს გასვლითი სხდომების ოქმები.
05.06,2023ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
19/31231502-3130.05.2023მოქალაქე ანა აბაშიძერამდენი ავტომობილი ემსახურებოდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020-2023 წლებში (2023 წლის 30 მაისამდე) და რამდენი მათგანი იყო განპიროვნებულიწლების მიხედვით, ჩაშლილად.
იმ ადამიანების სრული სია, რომელბსაც ავტომობილები პირადად ემსახურება.
2020-2023 (2023 წლის 30 მაისამდე) წლებში რა თანხა დახარჯა მუნიციპალიტეტის საკრებულომ ავტომოვილების მოვლა-შენახვაში? წლების მიხედვით, ჩაშლილად.
2020-2023 (2023 წლის 30 მაისამდე) წლებში რამდენი ლარის და რამდენი ლიტრი საწვავი დაიხარჯა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საკუთრებაში არსებულ ავტომობილებზე? წლების მიხედვით, ჩაშლილად.
01.06.2023ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
გ/02422.05.2023საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის
აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ხინთიბიძე
1. დღეის მდგომარეობით მოქმედი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიების, საკრებულოს ფრაქციების, საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფების ჩამონათვალი და მათი წევრების სახელი, გვარი და თანამდებობა;
2. დღეის მდგომარეობით მოქმედი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
აპარატის სტრუქტურული ერთეულების ჩამონათვალი და თითოეული მათგანის
ფუნქციების აღწერა;
3. ვაკანტური თანამდებობების ჩამონათვალი, რომელთა დასაკავებლად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში გამოცხადდა ბოლო სამი კონკურსი, კონკურსის გამოცხადებისა და ჩატარების თარიღების მითითებით;
4. 2021-2023 წლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ წარმოებული სასამართლო დავების ჩამონათვალი, რომელზეც გამოტანილია სასამართლო გადაწყვეტილება;
5. 2022-2023 წლებში გამართული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს,
საკრებულოს ბიუროს და საკრებულოს კომისიების სხდომების ჩამონათვალი, სხდომის გამართვის თარიღების მითითებით;
6. 2021-2022 წლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში
დარეგისტრირებული პეტიციების ჩამონათვალი;
7. 2021-2022 წლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემოსული
მუნიციპალიტეტის მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ წერილობითი ინციატივები;
8. 2022 წელს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით შემოსული განცხადებების რეესტრი / ჩამონათვალი, სადაც ასახულია ინფორმაციის მოთხოვნის თარიღი, მოთხოვნის შინაარსი, ინფორმაციის მომთხოვნის ვინაობა, პასუხის გაცემის თარიღი და მოთხოვნის დაკმაყოფილების სტატუსი (სრულყოფილი, არასრულყოფილი, უარი, უპასუხო);
9. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის / საკრებულოს
სამართლებრივი აქტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო
ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე და ელექტრონული ფორმით გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის დანიშვნის შესახებ;
10. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის / საკრებულოს
სამართლებრივი აქტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ (შინაგანაწესთან ერთად);
11. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისთვის მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ (უშუალოდ „წესთან“ ერთად);
12. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ საქართველოს პარლამენტისთვის, საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის ყოველი წლის წლის 10 დეკემბერს, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის საფუძველზე, წარსადგენი ანგარიშები (2021 და 2022 წლების), ასევე სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ოფიციალურ ვებგვერდზე მათი გამოქვეყნების დამადასტურებელი ბმულები;
13. 2022 წელს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თითოეული წევრის
მივლინებებზე გაწეული ხარჯები, ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ ცალ-ცალკე;
14. 2022 წელს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თითოეულ წევრზე გაცემული შრომის ანაზღაურება (სარგო, დანამატი, ფულადი ჯილდო) და/ან უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები;
15. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის სხდომების თარიღების და განსახილველი საკითხების შესახებ საზოგადოების წინასწარი ინფორმირების მექანიზმის შესახებ;
16. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში, მოქალაქეთა მონაწილოების განვითარებაზე პასუხიმგებელი პირის (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) საკონტაქტო ინფორმაცია;
17. მედიასაშუალებათა ჩამონათვალი, რომლებთანაც თანამშრომლობს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატი, სადაც წინასწარ ქვეყნდება საკრებულოს და საკრებულოს კომისიის სხდომათა ანონსები და პირდაპირ ეთერში ან დამონტაჟებული სახით გადის სხდომათა ტრანსლაციები;
18. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ ადგილობრივი
თვითმმართველობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების და
საზოგადოებრივი განათლების მიმართულებით 2022 წელს ჩატარებული
ღონისძიებების შესახებ, შესაბამისი დამადასტურებელი ბმულების მითითებით;
19. 2021-2022 წლებში ჩატარებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
გასვლითი სხდომების ოქმები;
20. არის თუ არა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ადმინისტრაციული შენობა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ადაპტირებული, ადაპტირების შესახებ შესაბამისი ინფორმაციის მითითებით (მოწყობილია პანდუსი, მიწისპირია/შეღწევადია, ან იგეგმება ადაპტირება).
24.05.2023ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
გ/01602.05.2023საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის იურისტი ირაკლი პაპავა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 და 2022 წლების ბიუჯეტები (საბოლოო ვარიანტი) და 2023 წლის ბიუჯეტის დაზუსტებული ვერსია;
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი და მერიის დებულება;
2022 წლის 1 მაისიდან 2023 წლის 1 მაისამდე დარეგისტრირებული პეტიცია (საკითხი,ინიციატორი, განხილვის პროცესთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია);
2022 წლის 1 მაისიდან 2023 წლის 1 მაისამდე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის დასახლების ადმინისტრაციული საზღვრის ცვლილებასთან დაკავშირებით ჩატარებული საჯარო შეხვედრების ოქმები;
სამართლებრივი აქტი ან ოქმი, ან სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს მოქალაქეთა მონაწილეობის დამატებითი ფორმის გამოყენებას;
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშების წერილობითი ვერსიები, საჯარო მოსმენის ოქმები, საჯარო მოსმენის გამართვის შესახებ წინასწარი ინფორმირების დამადასტურებელი ბმული, ნიუსი;
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები, რომელიც განსაზღვრავს მონაწილეობითი ბიუჯეტის განხორციელების წესს;
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობა;
გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ 2022 წლის 1 მაისიდან 2023 წლის 1 მაისამდე ჩატარებული სხდომების ოქმები.
04.05.2023ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
19.04.2023ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოქტორანტი თამარ რუბაშვილირამდენად გამოხატავენ მოქალაქეები მზაობას, მიიღონ მონაწილეობა საკრებულოს საქმიანობაში, რამდენად ესწრებიან საკრებულოს და საკრებულოს კომისიების სხდომებს;
იმ შემთხვევაში, როდესაც სხდომაზე დამსწრეთა რაოდენობა აღემატება მათთვის გამოყოფილი ადგილების რაოდენობას, საკრებულოს აპარატი რა ფორმით უზრუნველყოფს სხდომის მიმდინარეობის მოსმენას;
მიმდინარეობს თუ არა სხდომების ვიდეო ტრანსლაცია და არის თუ არა მოქალაქეების მხრიდან დინსტანციურად მონაწილეობის მიღება შესაძლებელი;
როგორ ხდება მოსახლეობის ინფორმირება მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და კომისიის სხდომების ჩატარებისა და ამ სხდომებში მათი მონაწილეობის შესაძლებლობის თაობაზე;
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის, არის თუ არა უზრუნველყოფილი საკრებულოს სხდომებში მონაწილეობის შესაძლებლობა.
20.04.2023ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N15422.03.2023საქართველოს ამბების რედაქტორი გელა მთივლიშვილისაკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეების შესახებ ინფორმაცია, მათი რაოდენობა, სამართლებრივი საფუძველი, სარგოს ოდენობა, ბიოგრაფია;
საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწის რაოდენობა, 2022 წელს გადახდილი ხელფასის ჯამური რაოდენობა, განათლების და კვალიფიკაციის შესახებ ინფორმაცია;
საკრებულოს კომისიებში მოწვეული სპეციალისტების შესახებ ინფორმაცია.
13.04.2023ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
03-03230815722.03.2023ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის" თავმჯდომარე ირაკლი ნადირაძემუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში შემავალი დასახლებების ჩამონათვალი, კატეგორიის (სოფელი, დაბა, ქალაქი) მითითებით;
მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულების ჩამონათვალი, მათში შემავალი დასახლებების მითითებით;
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ მიღებული აქტის ასლი, რომელიც დღევანდელი მდგომარეობით ადგენს მუნიციპალიტეტში ადმინისტრაციულ ერთეულებს, მათ სახელდებას და საზღვრებს.
24.03.2023ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
CA0041230360563020.03.2023"საქართველოს ამბების" რედაქტორი გელა მთივლიშვილიინფორმაცია 2014 წლის 15 ივნისის, 2017 წლის 21 ოქტომბრის და 2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნების შედეგად არჩეულ საკრებულოში რეგისტრირებული ფრაქციების შესახებ -
რეგისტრაციის დრო, სახელწოდება, წევრთა რაოდენობა, წარმდგენი პოლიტიკური პარტია, ფრაქციის თავმჯდომარისა და მოადგილის რაოდენობა, ხელფასის, პრემიის ან/და დანამატის სახით გაცემული თანხის ოდენობა, წლების მიხედვით ფრაქციისათვის გამოყოფილი თანხის ოდენობა (საწვავი, მივლინების ხარჯი, საკანცელარიო საქონლის შეძენა, საკომუნოკაციო ხარჯი და ა.შ.).
ფრაქციის მიერ მიმზადებული და საკრებულოსთვის განსახილველად წარდგენილი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტების პროექტები;
საკრებულოს წინაშე ანგარიშვალდებული თანამდებობის პირებისათვის ფრაქციის მიერ გაგზავნილი შეკითხვები და მიღებული პასუხები (2021 წლის 2 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ);
27.03.2023ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
14496/1-6/2228.12.2022პარლამენტის წევრი ლევან იოსელიანიუკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში მოხელეთა გადამზადებისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი და დახარჯული თანხის რაოდენობა;
სასწავლო კურსები და ტრენინგები, რომელიც მუნიციპალიტეტში დასაქმებულმა მოხელეებმა გაიარეს კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით.
30.12.2022ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
13761/1-6/2223.12.2022პარლამენტის წევრი ლევან იოსელიანისაკრებულოს წევრების უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების წესი26.12.2022ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
13842/1-6/2223.12.2022პარლამენტის წევრი ლევან იოსელიანისაკრებულოს მიერ დამტკიცებული ტურიზმის განვითარების მიზნით მუნიციპალური პროგრამა და ტურიზმის ხელშეწყობისა და განვითარების პრიორიტეტული მიმართულება, როგორც მიმდინარე პერიოდში, ასევე სამომავლო პერსპექტივაში26.12.2022ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
FOI11/22-24602.12.2022ინფორმაციის თავისუფლების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი საკრებულოს წევრების უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებით გაწეული ხარჯები;ყველაზე დიდი ხარჯის მქონე მივლინების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის ასლები; აპარატში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირებისთვის გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი; ყველაზე დიდი შრომის ანაზღაურების მქონე ხელშეკრულებით დასაქმებული პირის შრომითი ხელშეკრულების ასლი; ბალანსზე არსებული ავტომობილების ჩამონათვალი;საკრებულოს წევრებზე და თანამშრომლებზე გაცემული სოციალური დახმარებების ჩამონათვალი; საკრებულოში განხორციელებული ბოლო ინვენტარიზაციის თარიღი და შედეგები; 2021-2022 წლებში გათავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა; მოქმედი საშტატო ნუსხა; დღეის მდგომარეობით ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი; 2021-2022 წლებში გამოცხადებული კონკურსები და მათში მონაწილეთა რაოდენობა; ჩაშლილი და შეწყვეტილი კონკურსების რაოდენობა;
სასამართლოში კონკურსის შედეგების გასაჩივრების რაოდენობა; მიღებული სასამართლო გადაწყვეტილების ასლები; 2022 წელს საკრებულოს წევრების მიერ საკრებულოს სხდომების გაცდენის სტატისტიკა; 2022 წელს მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული იმ ქონების ჩამონათვალი, რომლების სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მიღებულია დადებითი გადაწყვეტილება; გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ საკრებულოსთვის წარდგენილი სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში; საკრებულოს წევრების მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშები.
08.12.2022ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N30807.10.2022საქართველოს ამბების რედაქტორი გელა მთივლიშვილი-ჩატარებული დასახლების საერთო კრების რაოდენობა, ჩატარების დრო, მოწვევის ინიციატორი, განხილული საკითხები და მიღებული გადაწყვეტილებები;
- ჩატარებული ყველა საერთო კრებების ოქმი;
- 2015 წლის 5 აგვისტოდან შემოსული პეტიციების რაოდენობა. რა საკითხები გადაწყდა დადებითად;
-პეტიციის განხილვის თარიღი, განმხილვევი ორგანო და მიღებული გადაწყვეტილება;
- პეტიციის დაკმაყოფილების შედეგად მიღებული ნორმატიული აქტები
11.10.2022ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
08/3217.08.2022განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი2021 წლიდან დღემდე
- მოქალაქეთა საინიციატივო ჯგუფების მხრიდან დარეგისტრირებული პეტიციების რაოდენობა;
-დასახლების საერთო კრების მოწვევის დარეგისტრირებული ინიციატივის და კრების ჩატარების რაოდენობა;
-საკრებულოს წევრთა ამომრჩეველთან შეხვედრების რაოდენობა:
- საკრებულოს წევრის მიერ გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშის საჯარო განხილვების რაოდენობა.
19.08.2022ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
05.08.2022მართა მხეიძე2011-2022 წლების ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შესახებ მონაცემები, ჩაშლილი შემდეგი კლასიფიკაციით: დასახელება, წლიური გეგმა, შესრულება.15.08.2022ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
00 32.202219.07.2022ოზურგეთის დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრის ხელმძღვანელი ფიქრია ბარამიძეგენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულება21.07.2022ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
5350/3-26/2214.06.2022პარლამენტის წევრი ალეკო ელისაშვილი2013-2022 წლებში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ შეძენილი ავტომობილებისთვის დახარჯული საბიუჯეტო სახსრების ოდენობა.16.06.2022ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
10.06.2022გაეროს განვითარების პროგრამა (ნინო ცაავა)ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ქალების სრული სია (სახელი, გვარი, მობილური, ელ. ფოსტა, პოლიტიკური პარტია)13.06.2022ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
5086/3-26/2207.06.2022პარლამენტის წევრი ალეკო ელისაშვილი2013-2022 წლებში მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ შეძენილი ავტომობილების, ავტოპარკის შენახვასა და საწვავზე დახარჯული საბიუჯეტო სახსრების ოდენობა (წლების მიხედვით)13.06.2022ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
03-764311.05.2022საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველორამდენი პირი დარეგისტრირდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ლობისტური საქმიანობის განხორციელების მიზნით;
აწარმოებს თუ არა საკრებულო ლობისტთა რეესტრს;
რამდენ პირს ეთქვა უარი ლობისტად დარეგისტრირების მოთხოვნაზე;
დარეგისტრირებულ ლობისტთა სახელი, გვარი, საქმიანობის პერიოდი, ინფორმაცია დავალების შესახებ, განხორციელებული საქმიანობისათვის გასამრჯელოს შესახებ.
13.05.2022ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
10.05.2022მოქალაქე ნატო მირზაშვილიინფორმაცია საკრებულოში სექსუალურ შევიწროებაზე რეაგირების შიდა მექანიზმის და სექსუალური შევიწროების პრევენციი შესახებ;
სექსუალური შევიწროების შემთხვევების რაოდენობა და მათზე რეაგირების ფორმები, რა ზომები იქნა მიღებული და რა სამართლებრივი შედეგი დადგა.
13.05.2022ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
10.05.2022მოქალაქე მაია კეკელიძეინფორმაცია საკრებულოს სხდომებზე მოქალაქეთა დასწრების შესახებ11.05.2022ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
GAS-13/02/2218.03.2022ა(ა)იპ "საქართველოს მედია-კლუბი"რეგისტრირებულ ფრაქციათა ჩამონათვალი;
ფრაქციათა თავმჯდომარეების მოადგილეების რაოდენობა ფრაქციების მიხედვით;
ფრაქციათა თავმჯდომარეების მოადგილეებისთვის გამოყოფილი სახელფასო ფონდი ფრაქციების მიხედვით (ჯამი);
ფრაქციათა თავმჯდომარეების მოადგილეებისთვის სადეპუტატო უფლებამოსილების განსახორციელებლად გამოყოფილი სხვა თანხები (ჯამი)
21.03.2022ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
1327/3-12/2215.02.2022პარლამენტის წევრი გიორგი ბოტკოველიდღეის მდგომარეობით მოქმედი, მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების, სსიპ-ების, სააქციო საზოგადოების და შპს-ების ჩამონათვალი, თითოეულში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა სახელის და გვარის მითითებით;
დღეის მდგომარეობით მოქმედი, მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ა(ა)იპ-ების, სსიპ-ების, სააქციო საზოგადოების და სპს-ების საშტატო ნუსხები, თანამდებობრივი სარგოების მითითებით.
01.03.2022ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
გ-04/136-2221.01.2022საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციარომელი დაუცველი ჯგუფების მიერ მოხდა მათთვის სასურველი კანდიდატების ნომინირება ან წარდგინება არჩევით ან/და დანიშვნით თანამდებობებზე. აქედან რამდენი დაინიშნა აღნიშნულ თანამდებობებზე;
რამდენი კანდიდატი იყო მიუღებელი დაუცველი ჯგუფებისთვის და რამდენად იქნა გათვალისწინებული მათი მოსაზრებები;
რამდენად ხდება დაუცველი ჯგუფების წარმომადგენელთა ნომინირება არჩევით თანამდებობებზე;
რამდენად აქვთ დაუცველ ჯგუფებს შესაძლებლობა, საკრებულოს წარუდგინონ პეტიციები, წინადადებები. რამდენი წარუდგინეს მათ და აქედან რამდენი იქნა გაზიარებული საკრებულოს მიერ;
დაუცველი ჯგუფეფის რომელი სათემო ორგანიზაციები და საზოგადოებრივი გაერთიანებები იღებენ მონაწილეობას ბიუჯეტის შემუშავებისას. რა წინადადებებს აყენებს ისინი ბიუჯეტში ასახვის მიზნით, რამდენი წინადადება დააყენეს დაუცველი ჯგუფების საჭიროებების ბიუჯეტში ასახვასთან დაკავშირებით;
რა ფორმით მონაწილეობენ დაუცველი ჯგუფები საკრებულოს სხდომებსა და კომისიებში. რა წინადადებები იქნა დაყენებული დაუცველი ჯგუფების მიერ საკრებულოს სხდომებზე და კომისიებში;
ჯანდაცვის და სოციალური უზრუნველყოფისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტის შემუშავების მეთოდოლოგია/მოთხოვნები, რომლითაც ვიხელმძღვანელეთ 2021 წლის ბიუჯეტის შემუშავებისას.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N01/14-202106.12.2021სსიპ საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებონლაინ სემინარზე დამსწრე პირთა მონაცემების მიწოდება (ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონი)08.12.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
00000309826.11.2021სსიპ საჯარო აუდიტის ინსტიტუტიბოლო 5 წლის განმავლობაში საკრებულოს მიერ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტის ანგარიშების განხილვის შესახებ ინფორმაცია, შესაბამისი სხდომის ოქმები და განკარგულებები.26.11.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
FO111/21-08715.11.2021ა(ა)იპ - თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
(აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი)
დაწესებულების კეთილსინდისიერების პოლიტიკის დოკუმენტი, ეთიკის კოდექსი და მათი განხორციელების პრაქტიკული ინსტრუმენტები;
ეთიკის ნორმების შიდა აღსრულების მექანიზმი;
კეთილსინდისიერების პოლიტიკის, ეთიკის კოდექსის საკითხებისა და შესაბამისი პროცედურების შესახებ დაწესებულების თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლებისთვის ბოლო სამი წლის განმავლობაში გატარებული ღონისძიებები;
ეთიკის ნორმათა დარღვევის მაჩვენებლები ბოლო სამი წლის განმავლობაში;
ფუნქციონირებს თუ არა დაწესებულებაში მხილების შიდა არხები;
მამხილებელთა არსებული დაცვის მექანიზმები.
17.11.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
31-3121305501.11.2021 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ფრაქცია "ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა" თავმჯდომარე ოთარ პატიეშვილისაკრებულოს თანამშრომლების სია, რომლებიც 2021 წლის 27 ოქტომბერს იმყოფებოდნენ შვებულებაში02.11.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
FO109/21-08822.09.2021ა(ა)იპ - თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
(აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი)
2020 წელს და 2021 წლის საწყის 6 თვეში -
საკრებულოს თანამდებობის პირებზე დარიცხული ფულადი ჯილდოების და სახელფასო დანამატების ოდენობა;
საშტატო და შტატგარეშე თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურებისთვის გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა;
საკრებულოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების ჩამონათვალი;
საკრებულოს მიერ საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა თვეების მიხედვით;
საკრებულოს თანამდებობის პირებზე განპიროვნებული ავტომობილების მიერ განვლილი კილომეტრაჟი და 100 კილომეტრზე საშუალო წვის მაჩვენებლები;
მოქმედი საშტატო ნუსხა თანამდებობრივი სარგოების მითითებით;
2021 წელს საკრებულოს აპარატში ადმინისტრაციული და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირებ ისთვის გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი;
2021 წელს საკრებულოს აპარატში მრჩევლის, ექსპერტის და კონსულტანტის პოზიციებზე დასაქმებული შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის გაფორმებული ხელშეკრულებების ასლები;
2020 და 2021 წლებში გათავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა გათავისუფლების მიზეზის მითითებით;
დღეის მდგომარეობით საკრებულოში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა და მათ შორის კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრილ თანამშრომელთა სტატისტიკა გენდერულ ჭრილში;
2021-2021 წლებში საკრებულოს წევრების მიერ საკრებულოს სხდომების გაცდენების სტატისტიკა;
2021 -2021 წლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული იმ ქონების ჩამონათვალი რომლების სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემაზე საკრებულოს მიერ მიღებულია დადებითი ან უარყოფითი გადაწყვეტილება (ცალ-ცალკე);
2020-2021 წლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული იმ ქონების ჩამონათვალი რომლების სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე საკრებულოს მიერ მიღებულია დადებითი ან უარყოფითი გადაწყვეტილება (ცალ-ცალკე);
გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ საკრებულოსთვის წარდგენილი მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ და სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ 2020 წლის ანგარიშები;
გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ დამტკიცებული ბოლო სამოქმედო გეგმა და მისი ბიუჯეტი;
2020-20212 წლებში გენდერული თანასწორობის საბჭოს ფარგლებში გამართული ტრენინგების შესახებ ინფორმაცია და გამართული სხდომების ოქმების ასლები.30.09.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
02.09.2021ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი-პროგრესის სახლილანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შემადგენლობა03.09.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
12.08.2021ა/ო "სამართლიანი არჩევნების" ლანჩხუთის წარმომადგენელი ნანა სანიკიძეიმ თანამშრომლების სია, ვინც სარგებლობს კუთვნილი შვებულებით 2021 წლის 1 აგვისტოდან 2021 წლის 12 აგვისტომდე.13.08.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
10.06.2021ქალები საერთო მომავლისთვის - საქართველომუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში (თუ
შესაძლებელია - სამუშაო Excel ფორმა);
2020 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი;
2020 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი;
სოციალური სამსახურის მიერ დამტკიცებული გაცემის წესი/სამოქმედო გეგმა
(ასეთის შესაძლებლობის შემთხვევაში)
11.06.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
28.05.2021საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი (ირაკლი პაპავა)ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის / საკრებულოს სამართლებრივი აქტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე და ელექტრონული ფორმით გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის დანიშვნის შესახებ;

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის / საკრებულოს სამართლებრივი აქტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ (შინაგანაწესთან ერთად);

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისთვის მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ (უშუალოდ „წესთან“ ერთად);

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ საქართველოს პარლამენტისთვის, საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის ყოველი წლის 10 დეკემბერს, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის საფუძველზე, წარსადგენი ანგარიშები (2019 და 2020 წლების), ასევე სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ოფიციალურ ვებგვერდზე მათი გამოქვეყნების დამადასტურებელი ბმულები;

ინფორმაცია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროსა და საკრებულოს კომისიების მიერ 2021 წლის 5 აპრილიდან დღემდე გამართული სხდომების შესახებ;

ინფორმაცია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2021 წლის 5 აპრილიდან დღემდე დარეგისტრირებული პეტიცი(ებ)ის შესახებ (პეტიციის დასახელება, პეტიციის ავტორი, პეტიციის დარეგისტრირების თარიღი).

01.06.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნინო ძიძიგური
N06-05/202120.05.2021მოქალაქე მაგდა გზირიშვილი2020 წელს საკრებულოს წევრის მივლინებებზე გაწეული ხარჯები, ქვეყნის შიგნით და გარეთ; საკრებულოს წევრზე გაცემული შრომის ანაზღაურება (სარგო, დანამატი, ფულადი ჯილდო) და უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები; საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის სხდომების თარიღების და განსახილველი საკითხების შესახებ საზოგადოების წინასწარი ინფორმირების მექანიზმის შესახებ; საკრებულოს და საკრებულოსმ კომისიის სხდომებზე მოქალაქეთა დასწრების, მათ მიერ საკითხების ინიცირების ან ინიცირებულ საკითხებზე მოსაზრების გაზიარების პროცედურის შესახებ; პროცედურის შესახებ, რომელიც გათვალისწინებულია ერთ-ერთი უსახელო ქუჩისთვის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით; პროცედურის შესახებ, რომელიც გათვალისწინებულია მოქალაქეების მიერ მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხის ინიცირებასთან დაკავშირებით; საკრებულოს აპარატში, მოქალაქეთა მონაწილეობის განვითარებაზე პასუხისმგებელი პირის საკონტაქტო ინფორმაცია; მედიასაშუალებათა ჩამონათვალი, რომლებთანაც თანამშრომლობს საკრებულოს აპარატი; საკრებულოს მიერ თვითმმართველობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების და საზოგადოებრივი განათლების მიმართულებით 2020 წელს ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ; 2019-2020 წლებში ჩატარებული საკრებულოს გასვლითი სხდომების ოქმები.27.05.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნინო ძიძიგური
24.05.2021ქალები საერთო მომავლისათვის-საქართველო (თეონა თავდიშვილი)ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, მერიასა და საკრებულოში დასაქმებული პირების
გენდერული განაწილება მერიის სამსახურებისა და საკრებულოს სტრუქტურული
ერთეულების მიხედვით (ქალებისა და კაცების რაოდენობა);
მერიასა და საკრებულოში მენეჯერულ პოზიციებზე დასაქმებული პირების
გენდერული განაწილება მერიის სამსახურებისა და საკრებულოს სტრუქტურული
ერთეულების მიხედვით (ქალებისა და კაცების რაოდენობა);
სახელფასო განაკვეთების საშ. განაწილება მერიასა და საკრებულოში მენეჯერულ
პოზიციებზე დასაქმებული პირებში მერიის სამსახურების, საკრებულოს
სტრუქტურული ერთეულებისა და სქესის მიხედვით, 2020 წლის მონაცემებით
(ქალებში, მამაკაცებში);
2020 წლის განმავლობაში თანამშრომლებზე გაცემული ჯილდოების რაოდენობა და
მოცულობა სქესის მიხედვით, მერიასა და საკრებულოში (ქალებში, მამაკაცებში);
27.05.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნინო ძიძიგური
Nგ/03714.05.2021საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი (ირაკლი პაპავა) დღეის მდგომარეობით მოქმედი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს,
საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიების, საკრებულოს ფრაქციების,
საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფების ჩამონათვალი და მათი წევრების სახელი,
გვარი და თანამდებობა;
დღეის მდგომარეობით მოქმედი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
აპარატის სტრუქტურული ერთეულების ჩამონათვალი და თითოეული მათგანის
ფუნქციების აღწერა;
3ვაკანტური თანამდებობების ჩამონათვალი, რომელთა დასაკავებლად ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში გამოცხადდა ბოლო სამი კონკურსი,
კონკურსის გამოცხადებისა და ჩატარების თარიღების მითითებით;
42019-2020 წლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ წარმოებული
სასამართლო დავების ჩამონათვალი, რომელზეც გამოტანილია სასამართლო
გადაწყვეტილება;
2020-2021 წლებში გამართული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს,
საკრებულოს ბიუროს და საკრებულოს კომისიების სხდომების ჩამონათვალი, სხდომის
გამართვის თარიღების მითითებით;
2019-2020 წლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში
დარეგისტრირებული პეტიციების ჩამონათვალი;
2019-2020 წლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემოსული
მუნიციპალიტეტის მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ წერილობითი
ინციატივები.
17.05.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
Nგ/02005.04.2021საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი (ირაკლი პაპავა)ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 და 2020 წლების ბიუჯეტები (საბოლოო
ვარიანტები) და 2021 წლის ბიუჯეტის დაზუსტებული (კოდიფიცირებული) ვერსია;
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი (კოდიფიცირებული
ვერსია);
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება (კოდიფიცირებული ვერსია);
ინფორმაცია 2020 წლის 5 აპრილიდან 2021 წლის 5 აპრილამდე დარეგისტრირებული
პეტიციების შესახებ (საკითხი, ინიციატორი);
2020 წლის 5 აპრილიდან 2021 წლის 5 აპრილამდე დარეგისტრირებული პეტიციის
განხილვის პროცესთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია: სამართლებრივი აქტები,
წერილები და სხვ.;
2020 წლის 5 აპრილიდან 2021 წლის 5 აპრილამდე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
დასახლების ადმინისტრაციული საზღვრის ცვლილებასთან დაკავშირებით
ჩატარებული საჯარო შეხვედრების ოქმები;
ნორმატიული ან/და ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი,
აგრეთვე ოქმი, ან ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 5 აპრილიდან 2021 წლის 5
აპრილამდე მოქალაქეთა მონაწილეობის დამატებითი ფორმის გამოყენებას (შენიშვნა:
აქ იგულისხმება სამოქალაქო მონაწილეობის ისეთი ფორმა, რომლის არსებობის
ვალდებულებასაც კანონი არ ითვალისწინებს, მაგრამ ნებაყოფლობით, საკუთარი
ინიციატივით, დადგენილი აქვს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მაგალითად,
„საზოგადოებრივი დარბაზი“ და მისთანანი);
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ გაწეული მუშაობის
შესახებ 2020 წელს წარდგენილი ანგარიშების წერილობითი ვერსიები;
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ხორციელდება „საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთიანი
ეროვნული შეფასების“ ფარგლებში
Page 2 of 2
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ გაწეული მუშაობის
შესახებ 2020 წელს წარდგენილი ანგარიშების საჯარო მოსმენის ოქმები;
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ გაწეული მუშაობის
თაობაზე 2020 წელს წარდგენილი ანგარიშების საჯარო მოსმენის გამართვის შესახებ
წინასწარი ინფორმირების დამადასტურებელი ბმულები, ნიუსები, საინფორმაციო
რესურსების მითითებით;
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტ(ებ)ი (კოდიფიცირებული), რომელიც
(რომლებიც) განსაზღვრავს მონაწილეობითი ბიუჯეტის (სამოქალაქო ბიუჯეტის)
განხორციელების წესს;
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს / საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ
დამტკიცებული გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობა;
გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ 2020 წლის 5 აპრილიდან 2021 წლის 5
აპრილამდე ჩატარებული სხდომების ოქმები.
12.04.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N02/01/2129.01.2021ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი- 2013 წლიდან დღემდე, დაწესებულების
ინიციატივით განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა ;
-აქედან რამდენმა
გაასაჩივრა ეს გადაწყვეტილება სასამართლოში;
-რამდენი
გადაწყვეტილება იქნა გამოტანილი დაწესებულების მიმართ:
- დათხოვნილი პირის თანამდებობაზე (მათ შორის ტოლფას თანამდებობაზე) აღდგენის
შესახებ.
- დათხოვნილი პირის სასარგებლოდ კომპენსაციის გადახდის დაკისრების შესახებ.
- თანამდებობიდან განთავისუფლების საკითხის ხელახლა განხილვის შესახებ.
- რამდენ თანამშრომელს ეთქვა უარი სარჩელის დაკმაყოფილებაზე
(თანამდებობაზე აღდგენაზე ან კომპენსაციის გადახდაზე);
- 2013 წლიდან დღემდე, იმავე ან ტოლფას თანამდებობაზე აღდგენილ პირთა რაოდენობა;
- 2013 წლიდან დღემდე, პირთა რაოდენობა, რომლებთანაც თანამდებობაზე აღდგენიდან
არაუგვიანეს 3 თვისა შეწყდა შრომითი ურთიერთობა დამსაქმებლის ინიციატივით;
- 2013 წლიდან დღემდე, პირთა რაოდენობა, რომლებთანაც თანამდებობაზე აღდგენიდან
არაუგვიანეს 3 თვისა შეწყდა შრომითი ურთიერთობა დასაქმებულის ინიციატივით;
-2013 წლიდან დღემდე, პირთა რაოდენობა, რომელთაც სასამართლოს გადაწყვეტილების
საფუძველზე აუნაზღაურდათ განაცდური;
- 2013 წლიდან დღემდე, პირთა რაოდენობა, რომელთაც სასამართლოს გადაწყვეტილების
საფუძველზე აღდგენის ნაცვლად მიეცათ კომპენსაცია.
04.02.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
Nგ/03421.09.2020საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის იურისტი ირაკლი პაპავალანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სრული შემადგენლობა, სახელი, გვარი, მისი არჩევის ფორმა, პარტიული კუთვნილება, საკრებულოს უპარტიო წევრის შემთხვევაში მისი წარმდგენი სუბიექტი; საკრებულოს ფრაქციების რაოდენობა, მათი ოფიციალური სახელწოდებები, წევრთა შემადგენლობა ფრაქციაში, მათი სტატუსის მითითებით; საკრებულოს ფრაქციათა მიერ 2018 წლიდან დღემდე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის წინაშე ინიცირებული საკითხების ჩამონათვალი; ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის/საკრებულოს სამართლებრივი აქტის კანონმდებლობის შესაბამისად დამოწმებული ასლი, რომლითაც განსაზღვრულია საკრებულოს თანამდებობის პირების საავტომობილო საწვავით უზრუნველყოფის ყოველთვიური ლიმიტები; ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის/საკრებულოს სამართლებრივი აქტის კანონმდებლობის შესაბამისად დამოწმებული ასლი, რომლითაც განსაზღვრულია საკრებულოს თანამდებობის პირების კორპორაციული მობილური სატელეფონო ქსელით უზრუნველყოფის ყოველთვიური ლიმიტები29.09.2020ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N FOI09/20-08817.09.2020ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი
2019 წელს და 2020 წლის 6 თვეში საკრებულოს თანამდებობის პირებზე დარიცხული ფულადი ჯილდოების და სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით,საშტატო და შტატგარეშე თანამშრომლებზეშრომის ანაზღაურებისთვის გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა, საკრებულოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების ჩამონათვალი, საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები თვეების მიხედვით, თანამდებობის პირებზე განპიროვნებული ავტომობილების მიერ გავლილი კილომეტრაჟი. საშტატო ნუსხა სარგოების მითითებით, ხელშეკრულებით დასაქმებული პირებისთვის გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი, 2017-2020 წლებში საკრებულოში შემოსული მამხილებელი განცხადების სტატისტიკური მონაცემები, მასზე უწყების რეაგირების მაჩვენებელი, განხორციელებული ღონისძიებების ჩამონათვალი და დამდგარი შედეგების შესახებ ინფორმაცია. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის N01-227/ო ბრძანების N1 დანართით გათვალისწინებული საგანგებო სიტუაციების სამოქმედო გეგმის ასლი, kovid-19-ით გამოწვეული პანდემიის გამო დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე გადაყვანილ დასაქმებულთა რაოდენობა, საკრებულოს თანამშრომელთა მიერ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული რეგულაციების დარღვევის შემთხვევების რაოდენობა და მათზე რეაგირების შესახებ ინფორმაცია; საკრებულოს მიერ მიღებული დადგენილების ასლი პეტიციის ელექტრონული ფორმით წარდგენის წესის შესახებ; 2019 წლის 1-ლი იანვრიდან დღემდე საკრებულოში დარეგისტრირებული პეტიციების ჩამონათვალი და განხილვის შემდეგ საკრებულოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, პეტიციების მიზანშეწონილობის განსაზღვრასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის ასლები.23.09.2020ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N15010.06.2020ნანა სანიკიძეწლების მიხედვით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მომუშავე პირთა საერთო რიცხოვნობა, მათ შორის ხელშეკრულების საფუძველზე დასაქმებულთა რიცხოვნობა10.06.2020ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N03-595907.02.2020საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური2010-2019 წლებში საკრებულოში არსებული საზოგადოებასთან/მედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის/სამსახურის თანამშრომელთა სრული რაოდენობა, მათ შორის შტატგარეშე თანამშრომლების ჩათვლით, წლების და თვეების მიხედვით ჩაშლილი.
2010-2019 წლებში საკრებულოში არსებული საზოგადოებასთან/მედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის/სამსახურის თანამშრომელთა მიერ აღებული ხელფასის/პრემიის/ბონუსის/დანამატის სრული რაოდენობა, მათ შორის შტატგარეშე თანამშრომლების ჩათვლით, წლების და თვეების მიხედვით ჩაშლილი.
საკრებულოში არსებული საზოგადოებასთან/მედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის/სამსახურის თანამშრომელთა რაოდენობის და მათი ანაზღაურების 2020 წლის გეგმა.
12.02.2020ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N03-628207.02.2020საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური2010-2019 წლებში საკრებულოს მიერ გაწეული ნებისმიერი სახის რეკლამის/სპონსორობის/ტელეშოპინგის, პროგრამაში პროდუქტის (საქონლის მომსახურების) პიარ ღონისძიების წარმოების, განთავსებისა და გავრცელების ხარჯის რაოდენობა, წლების და თვეების მიხედვით ჩაშლილი.
2020 წელს საკრებულოს მიერ გაწეული ნებისმიერი სახის რეკლამის/სპონსორობის/ტელეშოპინგის, პროგრამაში პროდუქტის (საქონლის მომსახურების) პიარ ღონისძიების წარმოების, განთავსებისა და გავრცელებისათვის დაგეგმილი ხარჯი.
12.02.2020ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N13-5/65722.01.2020საქ.სახალხა დამცველის აპარატის, თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ქეთევან შუბაშვილისოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები, რომლებიც 2020 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში. შესაბამისი სამართლებრივი აქტები30.01.2020ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
03.01.2020გაზეთ "გურია ნიუსი"-ს ჟურნალისტი გიორგი გირკელიძე2019 წლის 18 დეკემბრიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით ე გაცემული ჯილდოს ან დანამატის რაოდენობა, ასევე ინფორმაცია საკრებულოს თავმჯდომარესა და თავმჯდომარის მოადგილეზე გაიცა თუ არა ჯილდო ან დანამატი 10.01.2020ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
გ/01604.01.2019საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის იურისტი ირაკლი პაპავალანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების, საკრებულოს ფრაქციების, დროებითი სამუშაო ჯგუფების ჩამონათვალი და მათი წევრების სახელი, გვარი და თანამდებობა;
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სტრუქტურლი ერთეულების ჩამონათვალი და თითოეული მათგანის ფუნქციების აღწერა;
ვაკანტური თანამდებობების ჩამონათვალი, რომელთა დასაკავებლადლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში გამოცხადდა ბოლო სამი კონკურსი, კონკურსის ჩატარების თარიღის მითითებით;
2017-2018 წლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ წარმოებული სასამართლო დავების ჩამონათვალი, რომელზეც გამოტანილია სასამართლო გადაწყვეტილება;
2018 წელს გამართული საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის და საკრებულოს ბიუროს სხდომების ჩამონათვალი, სხდომის გამართვის თარიღის მითითებით;
2017-2018 წლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დარეგისტრირებული პეტიციების ჩამონათვალი;
2017-2018 წლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემოსული მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ წერილობითი ინიციატივები.
09.01.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
№41014.01.2019საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე მიხეილ სარჯველაძე 2018 წლის ნოემბერსა და დეკემბერში შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ განცხადებების რაოდენობა, ინფორმაციის მოთხოვნის ძირითადი თემატიკის დაკონკრეტებით;
დაკმაყოფილებული განცხადებების რაოდენობა, დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილებების რაოდენობა;
იმ განცხადებების რაოდენობა, რომელზეც უწყებას პასუხი არ გაუცია;
იმ განცხადებების რაოდენობა, რომელიც 2018 წლის 31 დეკემბრის მოცემულობით განხილვის პროცესში იყო.
16.01.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
2863/1-6/1915.03.2019საქართველოს პარლამენტის წევრი სერგი კაპანაძეინფორმაცია 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის ცვლილებებთან დაკავშირებით. კერძოდ, რამდენი საშტატო ერთეული დაემატა ან მოაკლდა აღნიშნულ ნუსხას, ასევე რამდენი პირია დასაქმებული ხელშეკრულების საფუძველზე და სახელფასო ბიუჯეტის რამდენი პროცენტი გაიცემა ამ ფორმით დასაქმებულ თანამშრომლებზე ჯამურად.19.03.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
0316.05.2019დამოუკიდებელი კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი გივი ცინცაძელანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების თანამდებობრივი სარგო, პრემია და დანამატი თითოეული თვის მიხედვით, ცალ-ცალკე 2017 წლის ნოემბრიდან 2019 წლის 16 მაისამდე. 17.05.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
9622/4-5/1903.09.2019საქართველოს პარლამენტის წევრი კახაბერ კუჭავაინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბიოუჯეტის პროექტში გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის მიმართულებით გათვალისწინებული ხარჯების შესახებ06.09.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
03-03192474604.09.2019ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის წევრი ლევან ხაბეიშვილისაკრებულოს განკარგულებაში რიცხული მანქანების რაოდენობა, გაპიროვნებული და სამორიგეო ავტომანქანების რაოდენობის და შესყიდვის თარიღისა და ღირებულების მითითებით, მძღოლთა რაოდენობა, ყოველთვიური საწვავის ლიმიტი და ცხრა თვეში ათვისებული საწვავის რაოდენობა.09.09.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
FO112/18-19017.12.2019ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი2018-2019 წლებში საკრებულოს შრომის ანაზღაურების ფონდში წარმოქმნილი ეკონომიის ოდენობა და მის ფარგლებში გაწეული ხარჯების ჩამონათვალი; 2019 წელს ფულადი ჯილდოებისათვის და სახელფასო დანამატებისათვის განსაზღვრული თანხები და მათი ათვისების მაჩვენებლები; საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი; საწვავის მოხმარებაზე ყოველთვიური ლიმიტების განსაზღვრის შესახებ სამართლებრივი აქტების ასლები; საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა, თანამდებობრივი სარგოების მითითებით; 2018-2019 წლებში საკრებულოს აპარატში ხელშეკრულებით დასაქმებული პირებისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების რეესტრი; 2018-2019 წლებში საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩევლის თანამდებობაზე დასაქმებული პირების ბიოგრაფიული მონაცემები და ხელშეკრულებების ასლები; 2019 წელს კანონიერ ძალაში შესული , საკრებულოს წინააღმდეგ დასრულებული სასამართლო დავების ჩამონათვალი; მიმდინარე დავების ჩამონათვალი; საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ქონების ჩამონათვალი; 2015-2019 წლებში ჩამოწერილი ქონების ჩამონათვალი; ჩამოწერის შედეგად მიღებული ქონების ჩამონათვალი; 2015-2016 წლებში განადგურებული გამოუსადაგარი ქონების ჩამონათვალი; 2018-2019 წლების შიდა აუდიტის ანგარიშები; 2019 წელს საკრებულოს წევრების მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშები; 2018-2019 წლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული იმ ქონების ჩამონათვალი, რომლის სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემაზე საკრებულომ მიიღო დადებითი, ასევე უარყოფითი გადაწყვეტილება; იმ ქონების ჩამონათვალი, რომლის სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე საკრებულომ მიიღო დადებითი გადაწყვეტილება, ასევე უარყოფითი გადაწყვეტილება24.12.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N45725.12.2019მადონა ბერიძე2019 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული სოციალური, ჯანდაცვის, ინფრასტრუქტურული პროექტების, პროგრამების ტიპები; მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებები (ცვლილების არსის/მიღების თარიღის მითითებით).25.12.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური