საკრებულოდან საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი

წერილის შემოსვლის თარიღიინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/პირიანოტაციაინფორმაციის გაცემის თარიღიინფორმაციის მიმწოდებელიინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი
FO109/21-08822.09ა(ა)იპ - თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი
(აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი)
2020 წელს და 2021 წლის საწყის 6 თვეში -
საკრებულოს თანამდებობის პირებზე დარიცხული ფულადი ჯილდოების და სახელფასო დანამატების ოდენობა;
საშტატო და შტატგარეშე თანამშრომლებზე შრომის ანაზღაურებისთვის გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა;
საკრებულოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების ჩამონათვალი;
საკრებულოს მიერ საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა თვეების მიხედვით;
საკრებულოს თანამდებობის პირებზე განპიროვნებული ავტომობილების მიერ განვლილი კილომეტრაჟი და 100 კილომეტრზე საშუალო წვის მაჩვენებლები;
მოქმედი საშტატო ნუსხა თანამდებობრივი სარგოების მითითებით;
2021 წელს საკრებულოს აპარატში ადმინისტრაციული და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირებ ისთვის გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი;
2021 წელს საკრებულოს აპარატში მრჩევლის, ექსპერტის და კონსულტანტის პოზიციებზე დასაქმებული შტატგარეშე მოსამსახურეებისათვის გაფორმებული ხელშეკრულებების ასლები;
2020 და 2021 წლებში გათავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა გათავისუფლების მიზეზის მითითებით;
დღეის მდგომარეობით საკრებულოში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა და მათ შორის კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინით აცრილ თანამშრომელთა სტატისტიკა გენდერულ ჭრილში;
2021-2021 წლებში საკრებულოს წევრების მიერ საკრებულოს სხდომების გაცდენების სტატისტიკა;
2021 -2021 წლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული იმ ქონების ჩამონათვალი რომლების სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემაზე საკრებულოს მიერ მიღებულია დადებითი ან უარყოფითი გადაწყვეტილება (ცალ-ცალკე);
2020-2021 წლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული იმ ქონების ჩამონათვალი რომლების სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე საკრებულოს მიერ მიღებულია დადებითი ან უარყოფითი გადაწყვეტილება (ცალ-ცალკე);
გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ საკრებულოსთვის წარდგენილი მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის შესახებ და სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ 2020 წლის ანგარიშები;
გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ დამტკიცებული ბოლო სამოქმედო გეგმა და მისი ბიუჯეტი;
2020-20212 წლებში გენდერული თანასწორობის საბჭოს ფარგლებში გამართული ტრენინგების შესახებ ინფორმაცია და გამართული სხდომების ოქმების ასლები.30.09.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
02.09.2021ინოვაციებისა და სამოქალაქო განვითარების ცენტრი-პროგრესის სახლილანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შემადგენლობა03.09.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
12.08.2021ა/ო "სამართლიანი არჩევნების" ლანჩხუთის წარმომადგენელი ნანა სანიკიძეიმ თანამშრომლების სია, ვინც სარგებლობს კუთვნილი შვებულებით 2021 წლის 1 აგვისტოდან 2021 წლის 12 აგვისტომდე.13.08.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
10.06.2021ქალები საერთო მომავლისთვის - საქართველომუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში (თუ
შესაძლებელია - სამუშაო Excel ფორმა);
2020 წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტების დოკუმენტი;
2020 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი;
სოციალური სამსახურის მიერ დამტკიცებული გაცემის წესი/სამოქმედო გეგმა
(ასეთის შესაძლებლობის შემთხვევაში)
11.06.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
28.05.2021საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი (ირაკლი პაპავა)ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის / საკრებულოს სამართლებრივი აქტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე, პროაქტიულ გამოქვეყნებაზე და ელექტრონული ფორმით გაცემაზე პასუხისმგებელი პირის დანიშვნის შესახებ;

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის / საკრებულოს სამართლებრივი აქტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შინაგანაწესის დამტკიცების შესახებ (შინაგანაწესთან ერთად);

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სამართლებრივი აქტი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღებისთვის მოსაკრებლის გადახდის წესის დამტკიცების შესახებ (უშუალოდ „წესთან“ ერთად);

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ საქართველოს პარლამენტისთვის, საქართველოს პრეზიდენტისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრისთვის ყოველი წლის 10 დეკემბერს, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლის საფუძველზე, წარსადგენი ანგარიშები (2019 და 2020 წლების), ასევე სსიპ „საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს“ ოფიციალურ ვებგვერდზე მათი გამოქვეყნების დამადასტურებელი ბმულები;

ინფორმაცია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, საკრებულოს ბიუროსა და საკრებულოს კომისიების მიერ 2021 წლის 5 აპრილიდან დღემდე გამართული სხდომების შესახებ;

ინფორმაცია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2021 წლის 5 აპრილიდან დღემდე დარეგისტრირებული პეტიცი(ებ)ის შესახებ (პეტიციის დასახელება, პეტიციის ავტორი, პეტიციის დარეგისტრირების თარიღი).

01.06.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნინო ძიძიგური
N06-05/202120.05.2021მოქალაქე მაგდა გზირიშვილი2020 წელს საკრებულოს წევრის მივლინებებზე გაწეული ხარჯები, ქვეყნის შიგნით და გარეთ; საკრებულოს წევრზე გაცემული შრომის ანაზღაურება (სარგო, დანამატი, ფულადი ჯილდო) და უფლებამოსილების განხორციელებასთან დაკავშირებული ხარჯები; საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის სხდომების თარიღების და განსახილველი საკითხების შესახებ საზოგადოების წინასწარი ინფორმირების მექანიზმის შესახებ; საკრებულოს და საკრებულოსმ კომისიის სხდომებზე მოქალაქეთა დასწრების, მათ მიერ საკითხების ინიცირების ან ინიცირებულ საკითხებზე მოსაზრების გაზიარების პროცედურის შესახებ; პროცედურის შესახებ, რომელიც გათვალისწინებულია ერთ-ერთი უსახელო ქუჩისთვის სახელის მინიჭებასთან დაკავშირებით; პროცედურის შესახებ, რომელიც გათვალისწინებულია მოქალაქეების მიერ მათთვის მნიშვნელოვანი საკითხის ინიცირებასთან დაკავშირებით; საკრებულოს აპარატში, მოქალაქეთა მონაწილეობის განვითარებაზე პასუხისმგებელი პირის საკონტაქტო ინფორმაცია; მედიასაშუალებათა ჩამონათვალი, რომლებთანაც თანამშრომლობს საკრებულოს აპარატი; საკრებულოს მიერ თვითმმართველობის შესახებ მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების და საზოგადოებრივი განათლების მიმართულებით 2020 წელს ჩატარებული ღონისძიებების შესახებ; 2019-2020 წლებში ჩატარებული საკრებულოს გასვლითი სხდომების ოქმები.27.05.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნინო ძიძიგური
24.05.2021ქალები საერთო მომავლისათვის-საქართველო (თეონა თავდიშვილი)ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, მერიასა და საკრებულოში დასაქმებული პირების
გენდერული განაწილება მერიის სამსახურებისა და საკრებულოს სტრუქტურული
ერთეულების მიხედვით (ქალებისა და კაცების რაოდენობა);
მერიასა და საკრებულოში მენეჯერულ პოზიციებზე დასაქმებული პირების
გენდერული განაწილება მერიის სამსახურებისა და საკრებულოს სტრუქტურული
ერთეულების მიხედვით (ქალებისა და კაცების რაოდენობა);
სახელფასო განაკვეთების საშ. განაწილება მერიასა და საკრებულოში მენეჯერულ
პოზიციებზე დასაქმებული პირებში მერიის სამსახურების, საკრებულოს
სტრუქტურული ერთეულებისა და სქესის მიხედვით, 2020 წლის მონაცემებით
(ქალებში, მამაკაცებში);
2020 წლის განმავლობაში თანამშრომლებზე გაცემული ჯილდოების რაოდენობა და
მოცულობა სქესის მიხედვით, მერიასა და საკრებულოში (ქალებში, მამაკაცებში);
27.05.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ნინო ძიძიგური
Nგ/03714.05.2021საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი (ირაკლი პაპავა) დღეის მდგომარეობით მოქმედი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს,
საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს კომისიების, საკრებულოს ფრაქციების,
საკრებულოს დროებითი სამუშაო ჯგუფების ჩამონათვალი და მათი წევრების სახელი,
გვარი და თანამდებობა;
დღეის მდგომარეობით მოქმედი ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
აპარატის სტრუქტურული ერთეულების ჩამონათვალი და თითოეული მათგანის
ფუნქციების აღწერა;
3ვაკანტური თანამდებობების ჩამონათვალი, რომელთა დასაკავებლად ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში გამოცხადდა ბოლო სამი კონკურსი,
კონკურსის გამოცხადებისა და ჩატარების თარიღების მითითებით;
42019-2020 წლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ წარმოებული
სასამართლო დავების ჩამონათვალი, რომელზეც გამოტანილია სასამართლო
გადაწყვეტილება;
2020-2021 წლებში გამართული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს,
საკრებულოს ბიუროს და საკრებულოს კომისიების სხდომების ჩამონათვალი, სხდომის
გამართვის თარიღების მითითებით;
2019-2020 წლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში
დარეგისტრირებული პეტიციების ჩამონათვალი;
2019-2020 წლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემოსული
მუნიციპალიტეტის მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ წერილობითი
ინციატივები.
17.05.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
Nგ/02005.04.2021საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირი (ირაკლი პაპავა)ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019 და 2020 წლების ბიუჯეტები (საბოლოო
ვარიანტები) და 2021 წლის ბიუჯეტის დაზუსტებული (კოდიფიცირებული) ვერსია;
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტი (კოდიფიცირებული
ვერსია);
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულება (კოდიფიცირებული ვერსია);
ინფორმაცია 2020 წლის 5 აპრილიდან 2021 წლის 5 აპრილამდე დარეგისტრირებული
პეტიციების შესახებ (საკითხი, ინიციატორი);
2020 წლის 5 აპრილიდან 2021 წლის 5 აპრილამდე დარეგისტრირებული პეტიციის
განხილვის პროცესთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია: სამართლებრივი აქტები,
წერილები და სხვ.;
2020 წლის 5 აპრილიდან 2021 წლის 5 აპრილამდე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის
დასახლების ადმინისტრაციული საზღვრის ცვლილებასთან დაკავშირებით
ჩატარებული საჯარო შეხვედრების ოქმები;
ნორმატიული ან/და ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტი,
აგრეთვე ოქმი, ან ნებისმიერი სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს ლანჩხუთის
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ 2020 წლის 5 აპრილიდან 2021 წლის 5
აპრილამდე მოქალაქეთა მონაწილეობის დამატებითი ფორმის გამოყენებას (შენიშვნა:
აქ იგულისხმება სამოქალაქო მონაწილეობის ისეთი ფორმა, რომლის არსებობის
ვალდებულებასაც კანონი არ ითვალისწინებს, მაგრამ ნებაყოფლობით, საკუთარი
ინიციატივით, დადგენილი აქვს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს, მაგალითად,
„საზოგადოებრივი დარბაზი“ და მისთანანი);
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ გაწეული მუშაობის
შესახებ 2020 წელს წარდგენილი ანგარიშების წერილობითი ვერსიები;
საჯარო ინფორმაციის გამოთხოვა ხორციელდება „საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველობის ერთიანი
ეროვნული შეფასების“ ფარგლებში
Page 2 of 2
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ გაწეული მუშაობის
შესახებ 2020 წელს წარდგენილი ანგარიშების საჯარო მოსმენის ოქმები;
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების მიერ გაწეული მუშაობის
თაობაზე 2020 წელს წარდგენილი ანგარიშების საჯარო მოსმენის გამართვის შესახებ
წინასწარი ინფორმირების დამადასტურებელი ბმულები, ნიუსები, საინფორმაციო
რესურსების მითითებით;
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დამტკიცებული
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტ(ებ)ი (კოდიფიცირებული), რომელიც
(რომლებიც) განსაზღვრავს მონაწილეობითი ბიუჯეტის (სამოქალაქო ბიუჯეტის)
განხორციელების წესს;
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს / საკრებულოს თავმჯდომარის მიერ
დამტკიცებული გენდერული თანასწორობის საბჭოს შემადგენლობა;
გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ 2020 წლის 5 აპრილიდან 2021 წლის 5
აპრილამდე ჩატარებული სხდომების ოქმები.
12.04.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N02/01/2129.01.2021ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი- 2013 წლიდან დღემდე, დაწესებულების
ინიციატივით განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა ;
-აქედან რამდენმა
გაასაჩივრა ეს გადაწყვეტილება სასამართლოში;
-რამდენი
გადაწყვეტილება იქნა გამოტანილი დაწესებულების მიმართ:
- დათხოვნილი პირის თანამდებობაზე (მათ შორის ტოლფას თანამდებობაზე) აღდგენის
შესახებ.
- დათხოვნილი პირის სასარგებლოდ კომპენსაციის გადახდის დაკისრების შესახებ.
- თანამდებობიდან განთავისუფლების საკითხის ხელახლა განხილვის შესახებ.
- რამდენ თანამშრომელს ეთქვა უარი სარჩელის დაკმაყოფილებაზე
(თანამდებობაზე აღდგენაზე ან კომპენსაციის გადახდაზე);
- 2013 წლიდან დღემდე, იმავე ან ტოლფას თანამდებობაზე აღდგენილ პირთა რაოდენობა;
- 2013 წლიდან დღემდე, პირთა რაოდენობა, რომლებთანაც თანამდებობაზე აღდგენიდან
არაუგვიანეს 3 თვისა შეწყდა შრომითი ურთიერთობა დამსაქმებლის ინიციატივით;
- 2013 წლიდან დღემდე, პირთა რაოდენობა, რომლებთანაც თანამდებობაზე აღდგენიდან
არაუგვიანეს 3 თვისა შეწყდა შრომითი ურთიერთობა დასაქმებულის ინიციატივით;
-2013 წლიდან დღემდე, პირთა რაოდენობა, რომელთაც სასამართლოს გადაწყვეტილების
საფუძველზე აუნაზღაურდათ განაცდური;
- 2013 წლიდან დღემდე, პირთა რაოდენობა, რომელთაც სასამართლოს გადაწყვეტილების
საფუძველზე აღდგენის ნაცვლად მიეცათ კომპენსაცია.
04.02.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
Nგ/03421.09.2020საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის იურისტი ირაკლი პაპავალანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სრული შემადგენლობა, სახელი, გვარი, მისი არჩევის ფორმა, პარტიული კუთვნილება, საკრებულოს უპარტიო წევრის შემთხვევაში მისი წარმდგენი სუბიექტი; საკრებულოს ფრაქციების რაოდენობა, მათი ოფიციალური სახელწოდებები, წევრთა შემადგენლობა ფრაქციაში, მათი სტატუსის მითითებით; საკრებულოს ფრაქციათა მიერ 2018 წლიდან დღემდე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის წინაშე ინიცირებული საკითხების ჩამონათვალი; ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის/საკრებულოს სამართლებრივი აქტის კანონმდებლობის შესაბამისად დამოწმებული ასლი, რომლითაც განსაზღვრულია საკრებულოს თანამდებობის პირების საავტომობილო საწვავით უზრუნველყოფის ყოველთვიური ლიმიტები; ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის/საკრებულოს სამართლებრივი აქტის კანონმდებლობის შესაბამისად დამოწმებული ასლი, რომლითაც განსაზღვრულია საკრებულოს თანამდებობის პირების კორპორაციული მობილური სატელეფონო ქსელით უზრუნველყოფის ყოველთვიური ლიმიტები29.09.2020ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N FOI09/20-08817.09.2020ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი
2019 წელს და 2020 წლის 6 თვეში საკრებულოს თანამდებობის პირებზე დარიცხული ფულადი ჯილდოების და სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით,საშტატო და შტატგარეშე თანამშრომლებზეშრომის ანაზღაურებისთვის გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა, საკრებულოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების ჩამონათვალი, საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები თვეების მიხედვით, თანამდებობის პირებზე განპიროვნებული ავტომობილების მიერ გავლილი კილომეტრაჟი. საშტატო ნუსხა სარგოების მითითებით, ხელშეკრულებით დასაქმებული პირებისთვის გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი, 2017-2020 წლებში საკრებულოში შემოსული მამხილებელი განცხადების სტატისტიკური მონაცემები, მასზე უწყების რეაგირების მაჩვენებელი, განხორციელებული ღონისძიებების ჩამონათვალი და დამდგარი შედეგების შესახებ ინფორმაცია. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის N01-227/ო ბრძანების N1 დანართით გათვალისწინებული საგანგებო სიტუაციების სამოქმედო გეგმის ასლი, kovid-19-ით გამოწვეული პანდემიის გამო დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე გადაყვანილ დასაქმებულთა რაოდენობა, საკრებულოს თანამშრომელთა მიერ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული რეგულაციების დარღვევის შემთხვევების რაოდენობა და მათზე რეაგირების შესახებ ინფორმაცია; საკრებულოს მიერ მიღებული დადგენილების ასლი პეტიციის ელექტრონული ფორმით წარდგენის წესის შესახებ; 2019 წლის 1-ლი იანვრიდან დღემდე საკრებულოში დარეგისტრირებული პეტიციების ჩამონათვალი და განხილვის შემდეგ საკრებულოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, პეტიციების მიზანშეწონილობის განსაზღვრასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის ასლები.23.09.2020ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N15010.06.2020ნანა სანიკიძეწლების მიხედვით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მომუშავე პირთა საერთო რიცხოვნობა, მათ შორის ხელშეკრულების საფუძველზე დასაქმებულთა რიცხოვნობა10.06.2020ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N03-595907.02.2020საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური2010-2019 წლებში საკრებულოში არსებული საზოგადოებასთან/მედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის/სამსახურის თანამშრომელთა სრული რაოდენობა, მათ შორის შტატგარეშე თანამშრომლების ჩათვლით, წლების და თვეების მიხედვით ჩაშლილი.
2010-2019 წლებში საკრებულოში არსებული საზოგადოებასთან/მედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის/სამსახურის თანამშრომელთა მიერ აღებული ხელფასის/პრემიის/ბონუსის/დანამატის სრული რაოდენობა, მათ შორის შტატგარეშე თანამშრომლების ჩათვლით, წლების და თვეების მიხედვით ჩაშლილი.
საკრებულოში არსებული საზოგადოებასთან/მედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის/სამსახურის თანამშრომელთა რაოდენობის და მათი ანაზღაურების 2020 წლის გეგმა.
12.02.2020ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N03-628207.02.2020საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური2010-2019 წლებში საკრებულოს მიერ გაწეული ნებისმიერი სახის რეკლამის/სპონსორობის/ტელეშოპინგის, პროგრამაში პროდუქტის (საქონლის მომსახურების) პიარ ღონისძიების წარმოების, განთავსებისა და გავრცელების ხარჯის რაოდენობა, წლების და თვეების მიხედვით ჩაშლილი.
2020 წელს საკრებულოს მიერ გაწეული ნებისმიერი სახის რეკლამის/სპონსორობის/ტელეშოპინგის, პროგრამაში პროდუქტის (საქონლის მომსახურების) პიარ ღონისძიების წარმოების, განთავსებისა და გავრცელებისათვის დაგეგმილი ხარჯი.
12.02.2020ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N13-5/65722.01.2020საქ.სახალხა დამცველის აპარატის, თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ქეთევან შუბაშვილისოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები, რომლებიც 2020 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში. შესაბამისი სამართლებრივი აქტები30.01.2020ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
03.01.2020გაზეთ "გურია ნიუსი"-ს ჟურნალისტი გიორგი გირკელიძე2019 წლის 18 დეკემბრიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით ე გაცემული ჯილდოს ან დანამატის რაოდენობა, ასევე ინფორმაცია საკრებულოს თავმჯდომარესა და თავმჯდომარის მოადგილეზე გაიცა თუ არა ჯილდო ან დანამატი 10.01.2020ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
გ/01604.01.2019საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის იურისტი ირაკლი პაპავალანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების, საკრებულოს ფრაქციების, დროებითი სამუშაო ჯგუფების ჩამონათვალი და მათი წევრების სახელი, გვარი და თანამდებობა;
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სტრუქტურლი ერთეულების ჩამონათვალი და თითოეული მათგანის ფუნქციების აღწერა;
ვაკანტური თანამდებობების ჩამონათვალი, რომელთა დასაკავებლადლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში გამოცხადდა ბოლო სამი კონკურსი, კონკურსის ჩატარების თარიღის მითითებით;
2017-2018 წლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ წარმოებული სასამართლო დავების ჩამონათვალი, რომელზეც გამოტანილია სასამართლო გადაწყვეტილება;
2018 წელს გამართული საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის და საკრებულოს ბიუროს სხდომების ჩამონათვალი, სხდომის გამართვის თარიღის მითითებით;
2017-2018 წლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დარეგისტრირებული პეტიციების ჩამონათვალი;
2017-2018 წლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემოსული მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ წერილობითი ინიციატივები.
09.01.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
№41014.01.2019საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე მიხეილ სარჯველაძე 2018 წლის ნოემბერსა და დეკემბერში შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ განცხადებების რაოდენობა, ინფორმაციის მოთხოვნის ძირითადი თემატიკის დაკონკრეტებით;
დაკმაყოფილებული განცხადებების რაოდენობა, დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილებების რაოდენობა;
იმ განცხადებების რაოდენობა, რომელზეც უწყებას პასუხი არ გაუცია;
იმ განცხადებების რაოდენობა, რომელიც 2018 წლის 31 დეკემბრის მოცემულობით განხილვის პროცესში იყო.
16.01.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
2863/1-6/1915.03.2019საქართველოს პარლამენტის წევრი სერგი კაპანაძეინფორმაცია 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის ცვლილებებთან დაკავშირებით. კერძოდ, რამდენი საშტატო ერთეული დაემატა ან მოაკლდა აღნიშნულ ნუსხას, ასევე რამდენი პირია დასაქმებული ხელშეკრულების საფუძველზე და სახელფასო ბიუჯეტის რამდენი პროცენტი გაიცემა ამ ფორმით დასაქმებულ თანამშრომლებზე ჯამურად.19.03.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
0316.05.2019დამოუკიდებელი კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი გივი ცინცაძელანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების თანამდებობრივი სარგო, პრემია და დანამატი თითოეული თვის მიხედვით, ცალ-ცალკე 2017 წლის ნოემბრიდან 2019 წლის 16 მაისამდე. 17.05.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
9622/4-5/1903.09.2019საქართველოს პარლამენტის წევრი კახაბერ კუჭავაინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბიოუჯეტის პროექტში გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის მიმართულებით გათვალისწინებული ხარჯების შესახებ06.09.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
03-03192474604.09.2019ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის წევრი ლევან ხაბეიშვილისაკრებულოს განკარგულებაში რიცხული მანქანების რაოდენობა, გაპიროვნებული და სამორიგეო ავტომანქანების რაოდენობის და შესყიდვის თარიღისა და ღირებულების მითითებით, მძღოლთა რაოდენობა, ყოველთვიური საწვავის ლიმიტი და ცხრა თვეში ათვისებული საწვავის რაოდენობა.09.09.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
FO112/18-19017.12.2019ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი2018-2019 წლებში საკრებულოს შრომის ანაზღაურების ფონდში წარმოქმნილი ეკონომიის ოდენობა და მის ფარგლებში გაწეული ხარჯების ჩამონათვალი; 2019 წელს ფულადი ჯილდოებისათვის და სახელფასო დანამატებისათვის განსაზღვრული თანხები და მათი ათვისების მაჩვენებლები; საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი; საწვავის მოხმარებაზე ყოველთვიური ლიმიტების განსაზღვრის შესახებ სამართლებრივი აქტების ასლები; საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა, თანამდებობრივი სარგოების მითითებით; 2018-2019 წლებში საკრებულოს აპარატში ხელშეკრულებით დასაქმებული პირებისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების რეესტრი; 2018-2019 წლებში საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩევლის თანამდებობაზე დასაქმებული პირების ბიოგრაფიული მონაცემები და ხელშეკრულებების ასლები; 2019 წელს კანონიერ ძალაში შესული , საკრებულოს წინააღმდეგ დასრულებული სასამართლო დავების ჩამონათვალი; მიმდინარე დავების ჩამონათვალი; საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ქონების ჩამონათვალი; 2015-2019 წლებში ჩამოწერილი ქონების ჩამონათვალი; ჩამოწერის შედეგად მიღებული ქონების ჩამონათვალი; 2015-2016 წლებში განადგურებული გამოუსადაგარი ქონების ჩამონათვალი; 2018-2019 წლების შიდა აუდიტის ანგარიშები; 2019 წელს საკრებულოს წევრების მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშები; 2018-2019 წლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული იმ ქონების ჩამონათვალი, რომლის სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემაზე საკრებულომ მიიღო დადებითი, ასევე უარყოფითი გადაწყვეტილება; იმ ქონების ჩამონათვალი, რომლის სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე საკრებულომ მიიღო დადებითი გადაწყვეტილება, ასევე უარყოფითი გადაწყვეტილება24.12.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N45725.12.2019მადონა ბერიძე2019 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული სოციალური, ჯანდაცვის, ინფრასტრუქტურული პროექტების, პროგრამების ტიპები; მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებები (ცვლილების არსის/მიღების თარიღის მითითებით).25.12.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური