Posted in კეთილმოწყობის სერვისი

ა(ა) იპ ,,ლანჩხუთის კეთილმოწობისა და მომსახურების ცენტრი“ 2021

ა(ა)იპ „ლანჩხუთის კეთილმოწყობის და მომსახურების“ ცენტრის მიერ ყოველდღიურად სუფთავდება ქალაქ ლანჩხუთში არსებული ცენტრალური ქუჩები, 1…