მერიის სამსახურები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ქონების მართვის და სოფლის მეურნეობის სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური სერვისების სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის  ინფრასტრუქტურის, სივრცითი მოწყობისა და ეკონომიკის  სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, ტურიზმის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის  სამსახური

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახური