Posted in მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

Posted in მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტი

Posted in მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

განკარგულება N53 (25.11.2021 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2022-2025 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ”

Posted in მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

განკარგულება №59 – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021-2024 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ”

Posted in მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

განკარგულება №62 – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020-2023 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ”

Posted in მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2019-2022 წლების პრიორიტეტები