საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი

წერილის შემოსვლის თარიღიინფორმაციის მომთხოვნი ორგანიზაცია/პირიანოტაციაინფორმაციის გაცემის თარიღიინფორმაციის მიმწოდებელიინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირი
N02/01/2129.01.2021ინოვაციებისა და რეფორმების ცენტრი- 2013 წლიდან დღემდე, დაწესებულების
ინიციატივით განთავისუფლებულ თანამშრომელთა რაოდენობა ;
-აქედან რამდენმა
გაასაჩივრა ეს გადაწყვეტილება სასამართლოში;
-რამდენი
გადაწყვეტილება იქნა გამოტანილი დაწესებულების მიმართ:
- დათხოვნილი პირის თანამდებობაზე (მათ შორის ტოლფას თანამდებობაზე) აღდგენის
შესახებ.
- დათხოვნილი პირის სასარგებლოდ კომპენსაციის გადახდის დაკისრების შესახებ.
- თანამდებობიდან განთავისუფლების საკითხის ხელახლა განხილვის შესახებ.
- რამდენ თანამშრომელს ეთქვა უარი სარჩელის დაკმაყოფილებაზე
(თანამდებობაზე აღდგენაზე ან კომპენსაციის გადახდაზე);
- 2013 წლიდან დღემდე, იმავე ან ტოლფას თანამდებობაზე აღდგენილ პირთა რაოდენობა;
- 2013 წლიდან დღემდე, პირთა რაოდენობა, რომლებთანაც თანამდებობაზე აღდგენიდან
არაუგვიანეს 3 თვისა შეწყდა შრომითი ურთიერთობა დამსაქმებლის ინიციატივით;
- 2013 წლიდან დღემდე, პირთა რაოდენობა, რომლებთანაც თანამდებობაზე აღდგენიდან
არაუგვიანეს 3 თვისა შეწყდა შრომითი ურთიერთობა დასაქმებულის ინიციატივით;
-2013 წლიდან დღემდე, პირთა რაოდენობა, რომელთაც სასამართლოს გადაწყვეტილების
საფუძველზე აუნაზღაურდათ განაცდური;
- 2013 წლიდან დღემდე, პირთა რაოდენობა, რომელთაც სასამართლოს გადაწყვეტილების
საფუძველზე აღდგენის ნაცვლად მიეცათ კომპენსაცია.
04.02.2021ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
Nგ/03421.09.2020საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის იურისტი ირაკლი პაპავალანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სრული შემადგენლობა, სახელი, გვარი, მისი არჩევის ფორმა, პარტიული კუთვნილება, საკრებულოს უპარტიო წევრის შემთხვევაში მისი წარმდგენი სუბიექტი; საკრებულოს ფრაქციების რაოდენობა, მათი ოფიციალური სახელწოდებები, წევრთა შემადგენლობა ფრაქციაში, მათი სტატუსის მითითებით; საკრებულოს ფრაქციათა მიერ 2018 წლიდან დღემდე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის წინაშე ინიცირებული საკითხების ჩამონათვალი; ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის/საკრებულოს სამართლებრივი აქტის კანონმდებლობის შესაბამისად დამოწმებული ასლი, რომლითაც განსაზღვრულია საკრებულოს თანამდებობის პირების საავტომობილო საწვავით უზრუნველყოფის ყოველთვიური ლიმიტები; ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის/საკრებულოს სამართლებრივი აქტის კანონმდებლობის შესაბამისად დამოწმებული ასლი, რომლითაც განსაზღვრულია საკრებულოს თანამდებობის პირების კორპორაციული მობილური სატელეფონო ქსელით უზრუნველყოფის ყოველთვიური ლიმიტები29.09.2020ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N FOI09/20-08817.09.2020ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი კლდიაშვილი
2019 წელს და 2020 წლის 6 თვეში საკრებულოს თანამდებობის პირებზე დარიცხული ფულადი ჯილდოების და სახელფასო დანამატების ოდენობა თვეების მიხედვით,საშტატო და შტატგარეშე თანამშრომლებზეშრომის ანაზღაურებისთვის გაწეული ხარჯების ჯამური ოდენობა, საკრებულოს მიერ გაწეული წარმომადგენლობითი ხარჯების ჩამონათვალი, საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯები თვეების მიხედვით, თანამდებობის პირებზე განპიროვნებული ავტომობილების მიერ გავლილი კილომეტრაჟი. საშტატო ნუსხა სარგოების მითითებით, ხელშეკრულებით დასაქმებული პირებისთვის გაფორმებული ხელშეკრულებების რეესტრი, 2017-2020 წლებში საკრებულოში შემოსული მამხილებელი განცხადების სტატისტიკური მონაცემები, მასზე უწყების რეაგირების მაჩვენებელი, განხორციელებული ღონისძიებების ჩამონათვალი და დამდგარი შედეგების შესახებ ინფორმაცია. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2020 წლის 29 მაისის N01-227/ო ბრძანების N1 დანართით გათვალისწინებული საგანგებო სიტუაციების სამოქმედო გეგმის ასლი, kovid-19-ით გამოწვეული პანდემიის გამო დისტანციურ სამუშაო რეჟიმზე გადაყვანილ დასაქმებულთა რაოდენობა, საკრებულოს თანამშრომელთა მიერ კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული რეგულაციების დარღვევის შემთხვევების რაოდენობა და მათზე რეაგირების შესახებ ინფორმაცია; საკრებულოს მიერ მიღებული დადგენილების ასლი პეტიციის ელექტრონული ფორმით წარდგენის წესის შესახებ; 2019 წლის 1-ლი იანვრიდან დღემდე საკრებულოში დარეგისტრირებული პეტიციების ჩამონათვალი და განხილვის შემდეგ საკრებულოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები, პეტიციების მიზანშეწონილობის განსაზღვრასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის ასლები.23.09.2020ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N15010.06.2020ნანა სანიკიძეწლების მიხედვით ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მომუშავე პირთა საერთო რიცხოვნობა, მათ შორის ხელშეკრულების საფუძველზე დასაქმებულთა რიცხოვნობა10.06.2020ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N03-595907.02.2020საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური2010-2019 წლებში საკრებულოში არსებული საზოგადოებასთან/მედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის/სამსახურის თანამშრომელთა სრული რაოდენობა, მათ შორის შტატგარეშე თანამშრომლების ჩათვლით, წლების და თვეების მიხედვით ჩაშლილი.
2010-2019 წლებში საკრებულოში არსებული საზოგადოებასთან/მედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის/სამსახურის თანამშრომელთა მიერ აღებული ხელფასის/პრემიის/ბონუსის/დანამატის სრული რაოდენობა, მათ შორის შტატგარეშე თანამშრომლების ჩათვლით, წლების და თვეების მიხედვით ჩაშლილი.
საკრებულოში არსებული საზოგადოებასთან/მედიასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის/სამსახურის თანამშრომელთა რაოდენობის და მათი ანაზღაურების 2020 წლის გეგმა.
12.02.2020ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N03-628207.02.2020საერთაშორისო გამჭვირვალობა-საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური2010-2019 წლებში საკრებულოს მიერ გაწეული ნებისმიერი სახის რეკლამის/სპონსორობის/ტელეშოპინგის, პროგრამაში პროდუქტის (საქონლის მომსახურების) პიარ ღონისძიების წარმოების, განთავსებისა და გავრცელების ხარჯის რაოდენობა, წლების და თვეების მიხედვით ჩაშლილი.
2020 წელს საკრებულოს მიერ გაწეული ნებისმიერი სახის რეკლამის/სპონსორობის/ტელეშოპინგის, პროგრამაში პროდუქტის (საქონლის მომსახურების) პიარ ღონისძიების წარმოების, განთავსებისა და გავრცელებისათვის დაგეგმილი ხარჯი.
12.02.2020ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N13-5/65722.01.2020საქ.სახალხა დამცველის აპარატის, თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ქეთევან შუბაშვილისოციალური და ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამები, რომლებიც 2020 წლის ბიუჯეტის ფარგლებში ხორციელდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში. შესაბამისი სამართლებრივი აქტები30.01.2020ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
03.01.2020გაზეთ "გურია ნიუსი"-ს ჟურნალისტი გიორგი გირკელიძე2019 წლის 18 დეკემბრიდან 2019 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით ე გაცემული ჯილდოს ან დანამატის რაოდენობა, ასევე ინფორმაცია საკრებულოს თავმჯდომარესა და თავმჯდომარის მოადგილეზე გაიცა თუ არა ჯილდო ან დანამატი 10.01.2020ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
გ/01604.01.2019საქართველოს დემოკრატიული განვითარების კავშირის იურისტი ირაკლი პაპავალანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს, საკრებულოს მუდმივმოქმედი კომისიების, საკრებულოს ფრაქციების, დროებითი სამუშაო ჯგუფების ჩამონათვალი და მათი წევრების სახელი, გვარი და თანამდებობა;
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის სტრუქტურლი ერთეულების ჩამონათვალი და თითოეული მათგანის ფუნქციების აღწერა;
ვაკანტური თანამდებობების ჩამონათვალი, რომელთა დასაკავებლადლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატში გამოცხადდა ბოლო სამი კონკურსი, კონკურსის ჩატარების თარიღის მითითებით;
2017-2018 წლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ წარმოებული სასამართლო დავების ჩამონათვალი, რომელზეც გამოტანილია სასამართლო გადაწყვეტილება;
2018 წელს გამართული საკრებულოს, საკრებულოს კომისიის და საკრებულოს ბიუროს სხდომების ჩამონათვალი, სხდომის გამართვის თარიღის მითითებით;
2017-2018 წლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში დარეგისტრირებული პეტიციების ჩამონათვალი;
2017-2018 წლებში ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შემოსული მერისთვის უნდობლობის გამოცხადების შესახებ წერილობითი ინიციატივები.
09.01.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
№41014.01.2019საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო, იუსტიციის მინისტრის პირველი მოადგილე მიხეილ სარჯველაძე 2018 წლის ნოემბერსა და დეკემბერში შემოსული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ განცხადებების რაოდენობა, ინფორმაციის მოთხოვნის ძირითადი თემატიკის დაკონკრეტებით;
დაკმაყოფილებული განცხადებების რაოდენობა, დაკმაყოფილებაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილებების რაოდენობა;
იმ განცხადებების რაოდენობა, რომელზეც უწყებას პასუხი არ გაუცია;
იმ განცხადებების რაოდენობა, რომელიც 2018 წლის 31 დეკემბრის მოცემულობით განხილვის პროცესში იყო.
16.01.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
2863/1-6/1915.03.2019საქართველოს პარლამენტის წევრი სერგი კაპანაძეინფორმაცია 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის ცვლილებებთან დაკავშირებით. კერძოდ, რამდენი საშტატო ერთეული დაემატა ან მოაკლდა აღნიშნულ ნუსხას, ასევე რამდენი პირია დასაქმებული ხელშეკრულების საფუძველზე და სახელფასო ბიუჯეტის რამდენი პროცენტი გაიცემა ამ ფორმით დასაქმებულ თანამშრომლებზე ჯამურად.19.03.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
0316.05.2019დამოუკიდებელი კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი გივი ცინცაძელანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების თანამდებობრივი სარგო, პრემია და დანამატი თითოეული თვის მიხედვით, ცალ-ცალკე 2017 წლის ნოემბრიდან 2019 წლის 16 მაისამდე. 17.05.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
9622/4-5/1903.09.2019საქართველოს პარლამენტის წევრი კახაბერ კუჭავაინფორმაცია მუნიციპალიტეტის ბიოუჯეტის პროექტში გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მართვის მიმართულებით გათვალისწინებული ხარჯების შესახებ06.09.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
03-03192474604.09.2019ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სარევიზიო კომისიის წევრი ლევან ხაბეიშვილისაკრებულოს განკარგულებაში რიცხული მანქანების რაოდენობა, გაპიროვნებული და სამორიგეო ავტომანქანების რაოდენობის და შესყიდვის თარიღისა და ღირებულების მითითებით, მძღოლთა რაოდენობა, ყოველთვიური საწვავის ლიმიტი და ცხრა თვეში ათვისებული საწვავის რაოდენობა.09.09.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
FO112/18-19017.12.2019ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი2018-2019 წლებში საკრებულოს შრომის ანაზღაურების ფონდში წარმოქმნილი ეკონომიის ოდენობა და მის ფარგლებში გაწეული ხარჯების ჩამონათვალი; 2019 წელს ფულადი ჯილდოებისათვის და სახელფასო დანამატებისათვის განსაზღვრული თანხები და მათი ათვისების მაჩვენებლები; საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ავტომობილების ჩამონათვალი; საწვავის მოხმარებაზე ყოველთვიური ლიმიტების განსაზღვრის შესახებ სამართლებრივი აქტების ასლები; საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა, თანამდებობრივი სარგოების მითითებით; 2018-2019 წლებში საკრებულოს აპარატში ხელშეკრულებით დასაქმებული პირებისათვის გაფორმებული ხელშეკრულების რეესტრი; 2018-2019 წლებში საკრებულოს თავმჯდომარის მრჩევლის თანამდებობაზე დასაქმებული პირების ბიოგრაფიული მონაცემები და ხელშეკრულებების ასლები; 2019 წელს კანონიერ ძალაში შესული , საკრებულოს წინააღმდეგ დასრულებული სასამართლო დავების ჩამონათვალი; მიმდინარე დავების ჩამონათვალი; საკრებულოს ბალანსზე რიცხული ამორტიზებული ქონების ჩამონათვალი; 2015-2019 წლებში ჩამოწერილი ქონების ჩამონათვალი; ჩამოწერის შედეგად მიღებული ქონების ჩამონათვალი; 2015-2016 წლებში განადგურებული გამოუსადაგარი ქონების ჩამონათვალი; 2018-2019 წლების შიდა აუდიტის ანგარიშები; 2019 წელს საკრებულოს წევრების მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ ანგარიშები; 2018-2019 წლებში მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული იმ ქონების ჩამონათვალი, რომლის სახელმწიფოსთვის საკუთრებაში უსასყიდლოდ გადაცემაზე საკრებულომ მიიღო დადებითი, ასევე უარყოფითი გადაწყვეტილება; იმ ქონების ჩამონათვალი, რომლის სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე საკრებულომ მიიღო დადებითი გადაწყვეტილება, ასევე უარყოფითი გადაწყვეტილება24.12.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური
N45725.12.2019მადონა ბერიძე2019 წელს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით განსაზღვრული სოციალური, ჯანდაცვის, ინფრასტრუქტურული პროექტების, პროგრამების ტიპები; მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებები (ცვლილების არსის/მიღების თარიღის მითითებით).25.12.2019ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულონინო ძიძიგური