დადგენილება N7 (22.02.2023 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სახელმწიფო და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლოსამეურნეო დანიშნულების მიწის ნორმატიული ფასის დადგენის შესახებ”

dadgenileba_7_20230222
Share:

კომენტარის დატოვება