დადგენილება N12 (04.04.2023 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ მშენებლობის შეჩერების შესახებ მიღებული ადმინისტრაციულსამართლებრივი აქტის შესრულების კონტროლის განხორციელების წესის დამტკიცების შესახებ”

dadgenileba_12_20230404
Share:

კომენტარის დატოვება