განკარგულება №19 – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს “ქალთა საფეხბურთო კლუბი ლანჩხუთის ლანჩხუთი”-სთვის პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankarguleba_19_20190328
Share: