ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ა(ა)იპ ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის კულტურის დაწესებულებათა გაერთიანება“-სთვის (ს/კ 233731478) პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ

gankargulebis_proeqti_20230710
Share:

კომენტარის დატოვება