,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, სს „სილქნეტისთვის“ (ს/კ 204566978) პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20230809
Share:

კომენტარის დატოვება