დადგენილება N28 (22.12.2023 წელი) – „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის N15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე”

dadgenileba_28_20231222
Share:

კომენტარის დატოვება