,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სალომე ბოჭორიშვილისთვის (პ/ნ 26001031170) პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის 28 მაისის N 29 განკარგულებაში ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე

gankargulebis_proeqti_20240702
Share:

კომენტარის დატოვება