განკარგულება №49 – ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლების მიმღების ინდ. მეწარმე ლევან ჩხაიძის მიერ, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან განთვისუფლებაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankarguleba_49_20190830
Share:

კომენტარის დატოვება