„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 24 ივლისის #13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

dadgenileba 6
Share: