„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2016 წლის 27 დეკემბრის N54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

dadgenileba 3
Share: