განკარგულება №13 (28.02.2020 წელი)- “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ძირითადი (განუსხვისებელი) ქონების განკარგვაზე (გასხვისებაზე) მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankarguleba_13_20200228
Share:

კომენტარის დატოვება