განკარგულება №17 (27.03.2020 წელი)- “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სარგებლობის უფლებით მიმღების – ვერა გაბელაიას, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისთვის დაკისრებული პირგასამტეხლოსგან განთავისუფლებაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankarguleba_17_20200327
Share:

კომენტარის დატოვება