,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების „სსიპ საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური – საქსტატი“-სთვის (ს/კ 212273868) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20200413
Share:

კომენტარის დატოვება