განკარგულება №45 (31.08.2020 წელი) – „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „ქალთა საფეხბურთო კლუბი ლანჩხუთის ლანჩხუთისთვის“ პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით, უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N19 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“

gankarguleba_45_20200831
Share:

კომენტარის დატოვება