განცხადება

ლანჩხუთის მუნციპალიტეტის ჩოჩხათის, ნინოშვილის, ჯურუყვეთის და სუფსის ადმინისტრაციულ ერთეულებში 2020 წლის „სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის“ დარჩენილი ეკონომიების ფარგლებში, მიმწოდებლის შერჩევის მიზნით მიმდინარეობს განცხადებების მიღება.
დაინტერესებულ სამშენებლო ორგანიზაციებს, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს შეუძლიათ შესაბამისი განცხადებებით მიმართონ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიას. შერჩევაში მონაწილეობის მიღების მსურველმა პირმა (ფიზიკური ან იურიდიული პირი) უნდა წარმოადგინოს უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი განცხადება კონკრეტული ადმინისტრაციული ერთეულის, ელექტრონული ფოსტისა და საკონტაქტო ნომრის მითითებით.
განცხადებას უნდა ერთვოდეს პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი.
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში განცხადებების მიღება იწყება 09.10.2020 15:00 საათიდან და გაგრძელდება 13.10.2020 18:00 საათამდე (მის. ლანჩხუთი, კოსტავას ქ. #37). დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ განცხადებები მოგვაწოდონ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ელქტრონულ ფოსტაზე: Lanchkhuti@yahoo.com.
შენიშვნა: განცხადება, რომელიც ზემოთ მითითებული რეკვიზიტების გარეშე იქნება წარმოდგენილი, შესაბამისი კომისიის მიერ, არ იქნება განხილული.

Share:

კომენტარის დატოვება