“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის მიზნით განკარგვაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20201217
Share:

კომენტარის დატოვება