27 სექტემბრის საკრებულოს სხდომა

📢დღეს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.
სხდომის დაწყებამდე საკრებულოს თავმჯდომარემ და სხდომის წევრებმა წუთიერი დუმული მიაგეს 1993 წლის 27 სექტემბერს საქართველოს ერთიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულ გმირთა ხსოვნას.
სხდომას ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის მოვალეობის შემსრულებელი ბიძინა იმნაიშვილი და საკითხის მომხსენებლები ესწრებოდნენ.
✅საკრებულოს წევრების მიერ დამტკიცებულ იქნა სამი დადგენილება:
1️⃣„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N39 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ https://bit.ly/2YWxxDu
2️⃣„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ვიდეოფირზე ან/და ფოტოფირზე დაფიქსირებულ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოწერილი საჯარიმო ქვითრის საჯაროს გამოქვეყნების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 26 მარტის N7 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ https://bit.ly/3lgaFWQ
3️⃣„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2020 წლის 25 დეკემბრის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ვრცლად იხილეთ ცვლილება :https://bit.ly/3EUmxa2
🗣ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის უფროსმა გიორგი ნაჭყებიამ სხდომას დასამტკიცებლად გააცნო შემდეგი განკარგულებები:
1️⃣„ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტების ადმინისტრაციულ საზღვრებში შავი ზღვის სანაპირო ზოლის და მასში ჩამავალი მდინარეებისა და მიმდებარე ტერიტორიის ნარჩენებისაგან გაწმენდის ხელშეწყობის ფარგლებში თანამშრომლობის შესახებ“ ლანჩხუთისა და ოზურგეთის მუნიციპალიტეტებისა და შპს „მყარი ნარჩენების კომპანიის“ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის დამტკიცების შესახებ“ https://bit.ly/394w5Ay
2️⃣„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“ https://bit.ly/3k5g4Ro
3️⃣„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 28 მარტის N18 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“https://bit.ly/3AhgB8E
✍დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება:
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების საკუთრებაში არსებული (ბალანსზე რიცხული) ქონების ინვენტარიზაციის და ამორტიზებული ან/და გამოუყენებელი ქონების ჩამოწერის, შენობა – ნაგებობის დემონტაჟის ან/და ლიკვიდაციის ხარჯების მთლიანად ან ნაწილობრივ დაფარვის მიზნით გასხვისების ან სხვა ნებისმიერი სახით განკარგვის წესების დამტკიცების შესახებ“ https://bit.ly/392bBZs
🎥საკრებულოს სხდომის პირდაპირი ჩანაწერი:
Share:

კომენტარის დატოვება