საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის შენიშვნები და რეკომენდაციები

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიამ, რომელსაც ალექსანდრე მახათაძე უძღვებოდა ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტსა და მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტზე  იმსჯელა

კომისიის წევრებთან ერთად განხილვაში მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი და მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი როლანდ ლაშხია მონაწილეობდნენ.

როგორც აღინიშნა, 2020-2023 წწ-ში მუნიციპალიტეტის სტრატეგია თითქმის უცვლელია და მოიცავს ადგილობრივი ინფრასტრუქტურის განვითარებას, მოსახლეობის სოციალური პირობების გაუმჯობესებას, საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, ჯანსაღი ცხოვრების წესის დანერგვას და სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობას.

მერიის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსმა, როლანდ ლაშხიამ განმარტა, რომ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დაგეგმვისას მაქსიმალურად იყო გათვალისწინებული ის ამოცანები, რაც დაკისრებული ფუნქცია-მოვალეობების შესრულებისთვისაა საჭირო. აქედან გამომდინარე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ეკონომიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, 2020 წლის ბიუჯეტი განისაზღვრა  10 030 600ლარით.  მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის გათვალისწინებით, ძირითადად შენარჩუნებულია იგივე მაჩვენებლების დონე. აქედან გამომდინარე, დღგ-ის ზრდის ხარჯზე შესაძლებლობის ფარგლებში, ამოცანების მიხედვით თანხები გადანაწილებულ იქნა  ა(ა)იპ-ებსა და კონკრეტულ საბიუჯეტო ღონისძიებებზე.

2020 წელში სექტემბრიდან  სკოლამდელ დაწესებულებეში იგეგმება ხელფასების ზრდა, რომელიც შეეხება თანამშრომლების გარკვეულ კატეგორიას და  არა ადმინისტრაციას. წარმოდგენილ პროექტში ამ კუთხით შესაბამისი რესურსი არ დევს, მაგრამ მიმდინარეობს გარკვეული მუშაობა და როდესაც გამოვა მთავრობის შესაბამისი განკარგულება, მუნიციპალიტეტი  მზად იქნება  შესაბამისი ფინანსების  მოძიების კუთხით,  რეალური შემოსავალიდან გამომდინარე, თუ  რა დონით მოხდება ხელფასების ზრდა სკოლამდელ დაწესებულებეში.

კომისიის წევრების მიერ ბიუჯეტის ფორმირებასთან დაკავშირებით გამოითქვა შემდეგი რეკომენდაციები :

1. ა(ა)იპ ,, კეთილმოწყობის და მომსახურების” ცენტრის ბიუჯეტს დაემატოს 50 000 ლარი და ზაფხულის სეზონის მოსვლასთან დაკავშირებით გაეზარდოს დაფინანსება  აუცილებელი მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე  შესაძლებლობის ფარგლებში;

2. ა(ა)იპ ,, კეთილმოწყობის და მომსახურების” ცენტრის სრულყოფილი და ეფექტური ფუნქციონირებისთვის აუცილებელია საქმიანი ეზოს და სამრეცხაოს მოწყობა;

3. ა(ა)იპ ,, კულტურის დაწესებულებათა  გაერთიანებას”  დაემატოს 55 000 ლარი ფოლკლორული ჯგუფებისთვის ფორმების შესაძენად;

4.  ა(ა)იპ ,,სახელოვნებო სკოლათა გაერთიანებას”   დაემატოს 4 800 ლარი  მის დაქვემდებარებაში არსებული ობიექტების დაცვაზე აყვანის მომსახურბისთვის;

5. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის  გენდერულ  საბჭოს დაემატოს 5000 ლარი;

6. მოსაწესრიგებელია ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის შენობაში არსებული საპირფარეშო;

7. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტით გათვალისწინებულია ხელფასების მოწესრიგება, რომელიც სასურველია შეეხოს ყველა დონის სპეციალისტს, რისთვისაც დამატებით საჭიროა დაახლოებით  28000 ლარის მოძიება;

8. ა(ა)იპ  ,, ქალთა საფეხბურთო სკოლას” გაეზარდოს ბიუჯეტი 20 000 ლარით;

9. ა(ა)იპ ,,საფეხბურთო სკოლის”  სახელფასო ფონდის შესავსებად საჭიროა  17 000 ლარის დამატება.

კომისია მიზანშეწონილად თვლის, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დაგენილების  პროექტი გამოთქმული შენიშვნებით და რეკომენდაციებით დაუბრუნდეს მერიას.

 

Share:

კომენტარის დატოვება