,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების „სსიპ საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის“-სთვის (ს/კ 203851509) პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ”

gankargulebis_proeqti_20210719
Share:

კომენტარის დატოვება