2019 წლის სოციალური პროგრამები

პროგრამის დასახელება პროგრამის სამიზნე ჯგუფი დახმარების მისაღებად საჭირო
სარეიტინგო ქულა
პროგრამის ბიუჯეტი
 
1,,მზრუნველობამოკლებულთა უფასო კვებით უზრუნველყოფის პროგრამა" ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული უკიდურესად შეჭირვებული მოხუცებისა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების დღეში ერთჯერადი კვება პროგრამით სარგებლობს ქალაქის ადმისტრაციულ ერთეულში მცხოვრები 60 ბენეფიციარი და მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციული ერთეულებიდან 38 ბენეფიციარი. (პროგრამა გათვლილია 105 ბენეფიციარზე)
ოჯახის სარეოტინგო ქულა 0- დან 65 000-ის ჩათვლით90 000
2მძიმე საცხოვრებელ პირობებში მყოფი ოჯახების დროებითი თავშესაფრით უზრუნველყოფის პროგრამა ხანძრისა და მეწყერისაგან დაზარალებული , საცხოვრებლად უვარგისი სახლების მქონე ოჯახები ასევე გათვალისწინებულია ძალადობის მსხვერპლ ქალთა დროებითი თავშსაფრით უზრუნველყოფა-ბენრფიციარებზე ბინის ქირის გადახდა მაქსიმუმ თვეში 100 ლარის ოდენობით.067000
3მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსწავლეთა ტრანსპორტირების პროგრამა სოფლებში მცხოვრები მოსწავლეები რომლებიც სწავლობენ იონაე ნათლისმცემლის სასულიერო გიმნაზიაში მოსწავლეების ტრანსპორტირება სკოლამდე და სკოლიდან.07100
4ცენტრ ,,იავნანას" თანადაფინანსების პროგრამაქვეყანაში შემუშავდა და მუშაობს სიღატაკის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ბავშვებისათვის "სოციალური რეაბილიტაციისა ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამა. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ამ მიზნით დაფუძნებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია, სარეაბილიტაციო ცენტრი "იავნანა". პროგრამას ერთი მხრივ აფინანსებს ცენტრალური ბიუჯეტი, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო ვაუჩერული პრინციპით. ცენტრს დამატებით ესაჭიროება კომუნალური და მიმდინარე ხარჯების დაფინანსება. პროგრამის ფარგლებში დაფინასებული იქნება ელექტრო-ენერგიის, ბუნებრივი აირის და წყლის გადასახადები, დაფინასდება ცენტრისათვის ყოველთვიურად ჰიგიენისა და ყოველთვიური მოხმარების საგნების ღირებულება. ცენტრში ირიცხება 24 მზრუნველობამოკლებული ბავშვი. პროგრამის მიზნია სოციალურად დაუცველი 24 ბავშვის ფსიქო-სოციალური რეაბილიტაციის ხელშეწყობა.ოჯახის სარეიტინგო ქულა 65000-ზე ნაკლები12000
5იძულებით გადაადგილებულ
პირთა დახმარების პროგრამა
დევნილთა ოჯახებს, რომლებიც რეგისტრირებული
არიან ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში,ერთჯერადად მიეცათ საშეშე მერქნის შესაძენი თანხა 200(ორასი) ლარის ოდენობით.ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში სულ რეგისტრირებულია ასეთი 61 ოჯახი(198 დევნილი)
012200
6სამკურნალო და საოპერაციო ხარჯებით დახმარების პროგრამალანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ბენეფიციარების, რომელთაც ესაჭიროება ოპერაციული ჩარევა და სადაზღვევოს მიერ არ უნაზღაურდება, ან მკურნალობის თანხა უნაზღაურდება ნაწილობრივ, სამედიცინო დაწესებულების ანგარიშზე ჩაერიცხება წარმოდგენილი ღირებულების 50%, მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. ასევე ბენეფიციარებისათვის, რომელთაც ესაჭიროება: გეგმიური და გადაუდებელი სტაციონალურ-ამბულატორიული მომსახურეობა და ლაბორატორიულ-ინსტრუმენტული კვლევები, მათ შორის "ც" ჰეპატიტით დაავადებული ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული მოქალაქეების დიაგნოსტიკური კვლევების ჩასატარებლად მკურნალობის ტაქტიკის განსაზღვრისათვის სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება 50%-ით, კონსერვატიული მკურნალობა-სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება 50%-მაგრამ არაუმეტეს 1000 ლარისა. ასევე შეჭირვებული მოქალაქეების გადაუდებელი სამედიცინო დახმარების სადაზღვევო პროგრამით დაუფინანსებელი თანხის თანადაფინანსება 50%-მაგრამ არაუმეტეს 1000 (ათასი) ლარისა. პროგრამით ისარგებლებენ 0-დან 150 001-მდე სარეიტინგო ქულის მქონე ბენეფიციარები. ც ჰეპატიტის კვლევებზე ომის ვეტერანები თავისუფლდებიან სარეიტინგო ქულის წარმოდგენისაგან. შენიშვნა: ისეთ განსაკუთრებულ შემთხვევებში, როგორიცაა სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო ოპერაციების, სასწრაფო (გადაუდებელი) სამედიცინო კვლევების თანადაფინანსება, ასევე არაპროგრამული რეფერალური მომსახურება უნაღდო ანგარიშსწორებით (ინვოისით წარმოდგენილი ასანაზღაურებელი თანხა არაუმეტეს 400 ლარისა) - რომელიც არ ჯდება მერიის თანადაფინანსების პროგრამაში, მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი აქტით შესაძლებელია განხორციელდეს სარეიტინგო ქულის წარმოდგენის გარეშეც. ადმინისტრაციულ ერთეულშიმერის წარმომადგენლისა და საკრებულოს წევრის შუამდგომლობის საფუძველზე.სარეიტინგო ქულა 0- დან 150 000 -ის ჩათვლით.70000
7,,მძიმე საცხოვრებელ პირობებში უბედური შემთხვევისა და სტიქიური მოვლენების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისათვის ერთჯერადი დახმარების პროგრამა". პროგრამის ფარგლებში შერჩეულ ბენეფიციარს დახმარება გაეწია ავარიულ მდგომარეობაში არსებული საცხოვრებელი სახლის მოწესრიგებაში. 040000
8,,ბიკარბონატული ჰემოდიალიზით-თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების პროგრამა" პროგრამა ითვალისწინებს თირკმლის ქრონიკული უკმარისობით დაავადებულთა ტრანსპორტირების დაფინანსებას ჰემოდიალიზის ჩასატარებლად. ბენეფიციარზე გაიცემა ყოველთვიურად 144 ლარი.039800
9ომის მონაწილე ვეტერანებისა და მათი ოჯახების დახმარების პროგრამა გარდაცვლილი ომის მონაწილის ოჯახისათვის
დახმარების აღმოჩენა, კერძოდ სარიტუალო მომსახურებისას ფინანსური დახმარება 250 (ორასომოცდაათი) ლარის ოდენობით. მე-2 მსოფლიო ომის მონაწილეთათვის ერთჯერადად დახმარების გაწევა 9 მაისთან დაკავშირებით(თითოეულს 300 ლარის ოდენობით) ასევე ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება. ომში დაღუპული მეომრების დედებისთვის 3 მარტს დედის დღესთან დაკავშირებით ფულადი დახმარების გაწევა (თითოეულს 200 ლარის ოდენობით). საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ომის მონაწილე ვეტერანების შეჭირვებული ოჯახების რომელთა სოციალური ქულა არ აღემატება 130 000 ყოველთვიურად 50 ლარით დახმარება. ხოლო ომის შედეგად შშმ სტატუსის მქონე ვეტერანებისათვის ყოველთვიური 100 ლარით დახმარება.
სარეიტინგო ქულა 0- დან 130 000 -ის ჩათვლით.53000
10ლანჩხუთის რეგიონალური ორგანიზაციის "გამარჯვებულ ქალთა კლუბი"-ს სარეაბილიტაციო თანადაფინანსების პროგრამა, ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალებისათვის. პროგრამის მიზანია ძუძუს კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების რეაბილიტაცია და მხარდაჭერა. განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ნაადრევ ეტაპზე კიბოს დიაგნოზით ნაოპერაციები ქალების მხარდაჭერას მათი შემდგომი რეაბილიტაციის მიზნით. პროგრამა ითვალისწინებს სამედიცინო კვლევებს კლუბის წევრი ქალბატონებისათვის, სარეაბილიტაციო ვარჯიშების ტრეინინგს, ფსიქოლოგიურ ტრეინინგს, მონაწილეობას სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებებში.036000
11ხანდაზმულ (100 და მეტი წლის ასაკის) პირთა დახმარებალანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული 100 და მეტი წლის ასაკს გადაცილებული ხანდაზმულების ერთჯერადი დახმარება 500 ლარის ოდენობით02000
12უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურეობის პროგრამალანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული უპატრონო მიცვალებულთა სარიტუალო მომსახურება. სარიტუალო მომსახურებისთვის გაიცემა ერთჯერადად 250 ორასორმოცდაათი ლარი.02500
13მედიკამენტების შეძენაზე დახმარების პროგრამალანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული ბენეფიციარები დახმარებას მიიღებენ წლის განმავლობაში ერთჯერადად მედიკამენტების შესაძენად, რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა 65001-დან 150 000-მდეა მედიკამენტების შესაძენად მიიღებენ დახმარებას არაუმეტეს (150 ლარისა) ონკოდაავადებულები მედიკამენტების შესაძენად არაუმეტეს (300 ლარისა), შშმ პირები მედიკამენტების შესაძენად არაუმეტეს 150 ლარისა და მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები მედიკამენტების შესაძენად დახმარება არაუმეტეს 150 ლარისა. ომის ვეტერანები თავისუფლდებიან სარეტინგო ქულის წარმოდგენისაგან. თანხა ჩაირიცხება შესაბამის სამედიცინო/სააფთიაქო დაწესებულების საბანკო ანგარიშზე წარმოდგენილი ანგარიშ-ფაქტურის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის მერის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის (ბრძანების) საფუძველზე.სარეიტინგო ქულა 650 001- დან 150 000-მდე 60 000
14შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციართა სარეაბილიტაციო კურსის დაფინანსების პროგრამალანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე რეგისტრირებული 0-დან 18 წლამდე შშმ პირის სტატუსის მქონე ბენეფიციარები რომლებიც საჭიროებენ სარეაბილიტაციო კურსის გავლას, მუნიციპალიტეტი დააფინანსებს ამ ბენეფიციარების სარეაბილიტაციო კურსს სრულად და ასევე მათი თანმხლები პირის ხარჯებს, დახმარების თანხა დღიური 35 (ოცდათხუთმეტი) ლარის ოდენობით ბენეფიციარზე და 35 ლარის ოდენობით თანმხლებ პირზე ჩაირიცხება შესაბამისი დაწესებულების ანგარიშზე. 010 000
15ერთჯერადი სოციალური(ფულადი დახმარების პროგრამალანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიზე რეგისტრირებულ მინდობით აღზრდაში განთავსებულ ბავშვებს, რომელთა რეინტეგრაცია-ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნება განხორციელდება, ოჯახებს გაეწევა ერთჯერადი ფულადი დახმარება მათი საჭიროებების გათვალისწინებით. პროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია სახელმწიფო ზრუნვის პროგრამიდან გასული ახალგაზრდების ფინანსური დახმარება,საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური სამინისტროს გურიის სამხარეო ცენტრის ლანჩხუთის რაიონული განყოფილების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე ახალგაზრდების საჭიროებების გათვალიწინებით. ამავე პროგრამის ფარგლებში გათვალიწინებულია ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთა ერთჯერადი ფინანსური დახმარება. ასევე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მარტოხელა მშობლის სტატუსის მქონე პირებს და მარტოხელა შეჭირვებულ მოხუცებს რომელთა ოჯახების სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 65 001-ს საშეშე მერქნის შესაძენად გაეწევათ ერთჯერადი ფინანსური დახმარება 150 ლარის ოდენობით; სადღესასწაულო და ღირშესანიშნავ დღეებთან დაკავშირებით საკვები პროდუქტებისა და ტკბილეულის შეძენა, სოციალურად დაუცველი უმწეო ოჯახებისათვის; მე-2 მსოფლიო ომის ვეტერანებისათვის და 100(ასი) და მეტი წლის ასაკის ხანდაზმულებისათვის.
013500
16მრავალშვილიანი ოჯახების
დახმარების პროგრამა
მრავალშვილიანი ოჯახები,( რომელთაც ჰყავთ 4 და მეტი შვილი, 18 წლამდე ასაკის შვილი) ოჯახი არ უნდა იყოს სოციალური შემწეობის მიმღები. ოჯახზე გაიცემა ყოველთვიური ფინანსური დახმარება თითოეულ ბავშვზე 25 ლარის ოდენობით.034500
Share: