დადგენილება N27 (28.06.2022 წელი) – “ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ”

dadgenileba_27_20220628
Share:

კომენტარის დატოვება