„ახალგაზრული ბიზნეს-კლუბი – ახალგაზრდების ხმა მეწარმეობაში“

 

გურიის რეგიონში, საჯარო-კერძო დიალოგისა და პარტნიორობის ფარგლებში, დიწყო ბიზნეს გაერთიანება საქართველოს დამსაქმებელთა ასოციაციისა (GEA) და კოლეჯ ჰორიზონტის ერთობლივი პროექტი „ახალგაზრული ბიზნეს-კლუბი – ახალგაზრდების ხმა მეწარმეობაში“. პროექტი დაფინანსებულია ა(ა)იპ „პროფესიული უნარების სააგენტოს“ მიერ, ექსტრაკურუკულუმის საგრანტო კონკურსის ფარგლებში. პროექტის მიზანია, საჯარო-კერძო პარტნიორობის პრინციპებზე დაყრდნობით კოლეჯის ბაზაზე მდგრადი ფუნქციური ახალგაზრდული ბიზნეს-კლუბის შექმნით, ხელი შეუწყოს კოლეჯის სამეწარმეო მიმართულებისა და ადგილობრივ ახალგაზრდებში სამეწარმეო სულისკვეთებისა და უნარების გაძლიერებას და აქტიური მოქალაქეობისა და ჩართული მმართველობის პრინციპების გათვალისწინებით წაახალისოს ახალგაზრდების თვითმმართველობაში ჩართულობა რეგიონში ბიზნეს-გარემოს და ახალგაზრდების სამეწარმეო საქმიანობის მხარდამჭერი ღონისძიებების გაუმჯობესების მიზნით.

პროექტი ითვალისწინებს ახალგაზრდული სამეწარმეო საქმიანობის წახალისებას, ახალი ბიზნესი იდეების განხილვას, შეფასებას, ბიზნეს-გეგმების მომზადებასა და მათი განხორციელების შესაძლებლობების მოძიებას.

მონაწილეები განივითარებენ სამეწარმეო საქმიანობისთვის საჭირო უნარებს, საჯარო-კერძო პარტნიორობისთვის საჭირო ცოდნასა და უნარებს, აქტიურად ჩაერთვებიან მუნიციპალიტეტის ფარგლებში სამეწარმეო მიმართულების განვითარების სამომავლო გეგმების შემუშავებაში, მიიღებენ ცოდნას, როგორ დაგეგმონ და განახორციელონ რეგიონში ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობებისა და პოტენციური ბიზნეს- გარემოს მოკვლევა.

პროექტის ფარგლებში ჩატარდება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) “დაიწყე და განავითარე შენი ბიზნესი – SIYB” პროგრამის ტრენინგები, პროგრამის ორ კომპონენტში: “დააგენერირე შენი ბიზნეს იდეა – GYB” და “დაიწყე შენი ბიზნესი SYB”, 3 20-კაციანი ჯგუფი; ტრენინგის ხანგრძლიობა 5 დღე (21 საათი); მონაწილეთა შერჩევა მოხდება წინასწარ მომზადებული სააპლიკაციო განაცხადების საფუძველზე. პროექტის სამიზნე ჯგუფია: გურიის რეგიონში მაცხოვრებელი 18-30 წლის ასაკობრივი ჯგუფს მიკუთვნებული ახალგაზრდები ა) პროფესიული კოლეჯების სტუდენტები; ბ) თემში მაცხოვრებელი მოწყვლადი ჯგუფს მიკუთვნებული ახალგაზრდები და გ) ნებისმიერი დაინტრესებული პირი, რომელიც აკმაყოფილებს ზოგად კრიტერიუმებს და თუნდაც ერთხელ მაინც უფიქრია სამეწარმეო საქმიანობაზე – სულ 60 მონაწილე.

ტრენინგებს ჩაატარებენ შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ სერტიფიცირებული პროგრამის ტრენერ/მენტორები.

ტრენინგების დაწყების თარიღია 21 ნოემბერი. შეკითხვების შემთხვევაში დაუკავშირდით

შემდეგ  საკონტაქტო ელ-ფოსტაზე: international@employer.ge და projects@employer.ge

Share:

კომენტარის დატოვება