სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამის გეგმა

ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ოჯახების სოციალურეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამის საინფორმაციო კამპანიისა და კომუნიკაციის გეგმის დამტკიცების შესახებ

             საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 61–ე მუხლის მე-3 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამის (ორგ. კოდი 02 11) განხორციელების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 4 ივლისის N31 დადგენილებით დამტკიცებული „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამის განხორციელების წესი“-ს მე-20 მუხლის შესაბამისად,

       :

  1. 1. დამტკიცდეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში ოჯახების სოციალურ-ეკონომიკური გაძლიერების მხარდაჭერის პროგრამის საინფორმაციო კამპანიისა და კომუნიკაციის გეგმა დანართის შესაბამისად.
  2.   ბრძანება შეიძლება გასაჩივრდეს ოზურგეთის რაიონულ სასამართლოში, მისამართზე ქ. ოზურგეთი, ი. სიორიძის ქ. N14 მისი ოფიციალურად გამოცხადებიდან ერთი თვის ვადაში „საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი“–ს VIII თავის 22–ე მუხლის მე–3 ნაწილის შესაბამისად.
  3.   ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

 

 

ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამა
Share:

კომენტარის დატოვება