4 ახალგაზრდის შესარჩევად კონკურსი გრძელდება

 

ახალგაზრდების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ჩასართავად ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერის სათათბირო ორგანო  “ლანჩხუთის ახალგაზრდული საბჭო” აგრძელებს ფუნქციონირებას და იწყებს ახალი წევრების მიღებას.
„ლანჩხუთის ახალგაზრდული საბჭოს“ წევრები მონაწილეობას მიიღებენ და აქტიურად იქნებიან ჩართულნი ადგილობრივ თვითმმართველობაში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.
„ლანჩხუთის ახალგაზრდული საბჭო“ ირჩევა ერთი წლის ვადით და დაკომპლექტდება ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები, 14-დან 29 წლამდე ასაკის, 16 ადმინისტრაციული ერთეულიდან წარმოდგენილი 19 ახალგაზრდისგან.
ახალგაზრდული საბჭოს ძირითადი ფუნქციებია: ახალგაზრდული პოლიტიკის შემუშავება, მონიტორინგი, შეფასება;
ახალგაზრდების მონაწილეობა მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო დაგეგმვის პროცესში ;
ახალგაზრდების ინფორმირება დაგეგმილი ღონისძიებებისა და აქტივობების შესახებ;
ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლება სოციალური, ეკოლოგიის და ადამიანის უფლებების შესახებ;
განაცხადის შესავსებათ გადადით ლინკზე:

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2Fe%2F1FAIpQLScbTKB2T3LzKce_hhmR2XE6TKieZh3bqRuwJIfiImc-Zep2gw%2Fviewform%3Fvc%3D0%26c%3D0%26w%3D1%26flr%3D0%26fbclid%3DIwAR1xyayFhz1l64hLdR3mK8Jv-tZ-VHFZgnZwKfJ-fybOt5rS0WhcHBuqpnA&h=AT0dnNy-iiE37ZYBwxerAkeQB2VosVGaiRBvjXdFOpHsJl6njo8eXgTQcofXDbuqaH6dMI6BLV0MkiCDzUBkXKdgtT1LP-s8QDbNixprboHMh5h_HX6XZg1E47aseSWLMiWAnQ

Share:

კომენტარის დატოვება