განკარგულება №12 – „ა(ა)იპ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის “სპორტული ცენტრის“ (საიდენტიფიკაციო ნომერი 433642178) რეორგანიზაციაზე მერისთვის თანხმობის მიცემის შესახებ“

gankarguleba_12_20190328
Share: