საკრებულოს 22 დეკემბრის სხდომა

🔷️დღეს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც საკრებულოს თავმჯდომარე ბესიკ ტაბიძე უძღვებოდა.
▶️სხდომას მუნიციპალიტეტის მერი ალექსანდრე სარიშვილი ესწრებოდა.
✅️სხდომაზე დღის წესრიგით გათვალისწინებულ შემდეგ საკითხებზე იმსჯელეს👇:
1. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 22 დეკემბრის N37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი როლანდ ლაშხია
2. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2024-2027 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი ალექსანდრე სარიშვილი
3. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი ალექსანდრე სარიშვილი
4. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა
5. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 ივნისის N21 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა
6. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის სამხედრო სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 28 ივნისის N28 დადგენილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე“.
მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა
7. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში გასაშენებელი მწვანე ნარგავების სახეობებისა და გამწვანების პროექტის შეთანხმების პირობების დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი შოთა ჩაგუნავა
8. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და აპარატის მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №5 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი გიორგი ხელაძე
9. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 30 მარტის №15 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი გიორგი ხელაძე
10. ,,ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის განათლების ხელშეწყობის, კულტურის ხელშეწყობის, სპორტის ხელშეწყობისა და ახალგაზრდობის მხარდაჭერის პროგრამებიდან დაფინანსების მიზნით გამოყოფილი თანხის გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ” ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2023 წლის 24 აგვისტოს N16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი დავით სულაქველიძე
11. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შექმნისა და მისი დებულების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 29 სექტემბრის N30 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“.
მომხსენებელი ვერიკო კვირკველია
12. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს ღონისძიებათა 2024 წლის სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი ვერიკო კვირკველია
13. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2024 წლის სამუშაო გეგმის დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი ვერიკო კვირკველია
14. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საშუალოვადიანი განვითარების გეგმის (2024 -2027) დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი როლანდ ლაშხია
15. „მდგრადი განვითარების მიზნების ლანჩხუთის მუნიციპალური დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ“.
მომხსენებელი როლანდ ლაშხია
16. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების მისაღებად ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების თაობაზე“.
მომხსენებელი თამარ ფირცხალაიშვილი
17. „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, პირდაპირი განკარგვის წესით, სასყიდლიანი სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ“.
მომხსენებელი ვარდენ კვაჭაძე
18. ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის წლიური ანგარიში გაწეული მუშაობის შესახებ.
მომხსენებელი ბესიკ ტაბიძე
✅️ძირითადი საკითხების დასრულების შემდეგ საკრებულოს წევრებმა მუნიციპალიტეტში არსებულ სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხზე იმსჯელეს.
Share:

კომენტარის დატოვება